Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Tu ergo fili hominis, fae tibi vasa transmigrationis, et transmigrabis per diem ooram eis: transmigrabis autem de loco tuo ad locum alterum in conspectu eorum, si forte adspiciant: quia domus exasperans est.

4. Et efferes foras vasa tua quasi vasa transmigrantis per diem in conspectu eorum: tu autem egredieris vespere coram eis, sicut egreditur migrans.

6. Ante oculos eorum perfode tibi parietem: et egredieris per eum.

6. In conspectu eorum in humeris portaberis, in caligine effereris: faciem tuam velabis, et non videbis terram: quia portentum dedi te domui Israël.

7. Feci ergo sicut prasceperat mihi Dominus: vasa mea protuli quasi vasa transmigrantis per diem: et vespere perfodi mihi parietem manu: et in caligine egressus sum, in humeris portatus in conspectu eorum.

8. E t factus est sermo Domini mane ad me, dicens:

3) Reistuig, te weten al wat men bij eene gedwongen wegvoering naar een vreemd land op de schouders medevoert; vgl. Jer. XLVI 19. Verhuis big' dag beteekent: maak bij dag uwe toebereidselen ; want naar v. 4 en 6 moet hij eerst des avonds uittrekken; de Septuag. laat die woorden weg. Wellicht zegt God, menschelijkerwijze sprekende. Omdat zij hardnekkig weigeren te gelooven aan de wegvoering der achtergeblevenen en de vernietiging des rijks, zullen zij waarschijnlijk niet zien, d. i. niet willen begrijpen, wat uwe handeling beteekent.

4) Des avonds om zoodoende tevens de vlucht van Sedecias (zie Jer. XXXIX 4; Lil 7; IV Reg. XXV 4 volg.) voor te stellen, welke ook in v. 5 is aangeduid.

5) Niet den muur zijner woning, want deze heeft hij met zijn huisraad bij dag reeds verlaten (zie v. 4 en 7), doch den ringmuur van leem en riet,

3. Gij dan, menschenzoon, maak u reistuig gereed en verbuis bij dag voor hunne oogen; verhuis dan van uwe plaats naar eene andere plaats ten aanschouwen van ben, of zij het wellicht zien; want het is een weerspannig huis3).

4. En gij zult uw goed als reistuig bij dag naar buiten uitdragen ten aanschouwen van hen; gij zult echter des avonds uittrekken voor hunne oogen, gelijk een balling uittrekt1).

5. Breek u voor hunne oogen den muur door en ga daardoor uit5).

6. Ten aanschouwen van hen zult gij op de schouders gedragen, in het donker weggevoerd worden; uw aangezicht zult gij bedekken, en gij zult het land met zien; want tot een voorbeduidsel heb Ik u gesteld voor het huis van Israël6).

7. De deed dan zooals de Heer mij bevolen had; ik droeg mijn goed als reistuig bij dag uit; en des avonds brak ik mij den muur door met de hand; en in het donker trok ik heen, op de schouders gedragen ten aanschouwen van hen').

8. En het woord des Heeren geschiedde des morgens tot mij, zeggende :

die rondom zijn hof was en waarin hij met de hand (v. 7) eene opening moest maken, om de heimelijke vlucht van Sedecias af te beelden.

6) Gedragen worden heeft ook de Septuag. De H. Hiëronymus vertaalde : «gij zult (het reistuig van v. 3) op de

I schouders dragen, in het donker heenvluchten» of naar het Hebr.: «het in donkere duisternis wegvoeren». Ook dit, evenals het bedekken der oogen, wijst op Sedecias, die achterhaald, gevankelijk weggevoerd en van zijne oogen beroofd zou worden, zoodat hij het land der ballingschap niet zou zien. Doch tevens moest de profeet door zijn

I heentrekken niet reistuig de gevanke-

j lijke wegvoering van het nog achtergebleven volk voorstellen, want tót een

I voorbeduidsel enz. Vgl. XXIV 24; Is. VIII 18; XX 3; Zach. III 8. ') De H. Hiëronymus vertaalde: «en

I ik droeg het op de schouders» enz.

Sluiten