Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61. Et recordaberis viarum tuarum, et confunderis: cum receperis sorores tuas te inajores cum minoribus tuis: et dabo eas tibi in filias, sed non ex pacto tuo.

62. Et susCitabo ego pactum meum tecum: et scies quia ego Dominus,

63. Ut recorder is, et confundaris, et non sit tibi ultra aperire os prae confusione tua, eum placatus tibi fuero in omnibus, quae fecisti, ait Dominus Deus.

61. En gij zult uwe wegen indachtig lijn en beschaamd worden, wanneer gij uwe zusters, die grooter zijn dan gij, aanneemt met haar, die kleiner zijn dan gij; en lk zal haar aan u geven tot dochters, doch niet krachtens uw verbond58).

62. En Ik zal mijn verbond oprichten met u; en gij zult weten, dat Ik de Heer ben,

63. opdat gij bet indachtig zijt en beschaamd wordt, en gij den moed niet meer hebt den mond te openen wegens uwe beschaamdheid, wanneer Ik u genadig zal zijn ten opzichte van alles, wat gij gedaan hebt, zegt de Heere God.

CAPUT XVII.

HOOFDSTUK XVII.

Gelijkenis van de twee adelaars en van den wijnstok (v. 1—10); verklaring der gelijkenis en hare toepassing op koning Sedecias (v. 11—21). Belofte van den Messias, den koning uit het huis van David (v. 22—24).

1. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:

2. Fili hominis propone aenigma, et narra parabolam ad domum Israël,

3. Et dices: Haec dicit Dominus Deus: Aquila grandis magnarum alarum, longo membrorum ductu,

1. En het woord des Heeren geschiedde tot mij, zeggende1):

2. Menschenzoon, stel een raadsel voor en verhaal eene gelijkenis aan het huis van Israël*)!

3. En zeg: Dit zegt de Heere God: Een groote adelaar met groote vleugels, met lang uitgestrekte ledema-

31 volg.), en Wel ter herinnering aan het eerste verbond (vgl. Jer. II 2).

") Gods onverdiende liefdebewijzen zullen Jerusalem beschamen bij de overdenking der vroegere ontrouw. Want zoover zal Gods liefde gaan, dat Hij niet alleen Jerusalem in zijn verbond opneemt, doch ook hare vroegere zusters, zoowel de grootere, gelijk Samaria was, als de kleinere, b. v. Sodoma (zie noot 51), aan Jerusalem tot dochters geeft. Sion toch wordt door het Nieuwe Verbond de moeder der volken (Ps. LXXXVI 4—6 met noot 5), het middelpunt waarheen allen samenstroomen (Is. II 3; vgl. Is. LIV 1 volg. en LX 3 volg.). Dit zal echter geschieden, niet krachtens eenig recht, dat het eerste verbond aan Jerusalem schonk, doch om wille van

Gods barmhartigheid en getrouwheid

') De gelijkenis van den wijnstok (vgl. XV 1 volg.) en de twee adelaars is gericht tegen Sedecias. Door Nabuchodonosor tot koning over Juda aangesteld, was hij niettemin bijna gedurende zijne gansche regeering (zeker reeds in zijn vierde jaar; vgl. Jer. XXVII 1 volg. met XXVIII 1) in opstand tegen Babel, en had hij, waarschijnlijk la zijn zesde of zevende regeeringsjaar (vgl. VIII 1 met XX 1), zich in het geheim met Egypte tegen Nabuchodonosor verbonden, ondanks de waarschuwingen van Jeremias (vgl. Jer. XXV 11; XXVIII 14; XXXVIH 2, 17).

') Eene gelijkenis, die om haren verborgen zin een raadsel kan heeten.

VI

41

Sluiten