Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prophetia Danielis.

CAPUT I.

HOOFDSTUK I.

Nabuchodonosor verovert Jerusalem (v. 1—2) en voert eenige uitgelezen jongelingen mede naar Babyion, waar zij tot den dienst des konings opgeleid en van de tafel des konings gespijsd worden (v. 3—5). Onder hen munten Daniël met zijne drie gezellen uit door hunne getrouwheid aan de Wet (v. 6—16). Ood geeft hun wijsheid en kennis, en inzonderheid aan Daniël de gave derprofitie (v. 17). Aan den dienst des konings verbonden, overtreffen zij in wijsheid en verstand al de Chaldeeuwsche wijzen (v. 18—20). Daniël aan het hof (v. 21).

NNO tertio regni Joakim regis Juda, venit Nabuchodonosor rex Babylonis in Jerusalem» et obsedit eam:

2. Et tradidit Dominus in manu ejus Joakim regem Juda, et partem vasorum domus Dei: et asportavit ea in terram Sennaar in domum dei sui, et vasa intulit in domum thesauri dei sui. II Par. XXXVI 6.

') Zie voor deze belegering en verovering (v. 2) van Jerusalem II Par. XXXVI noot 4. Nadat Nabuchodonosor (zie Jer. XXI noot 3) in 606 Nechao, den koning van Egypte (zie Jer. XLVI noot 3), bq Charcamis had verslagen (zie II Par. XXXV noot 19 en Jer. XXV noot 1), bemachtigde hij Syrië en Palestina en drong hij door (volgens Berosus, bij Flav. Jos. o. Ap. I 19 volg. en Antiq. X 11) tot aan de grenzen van Egypte, vanwaar hij, bij de tijding van den dood zijns vaders (in de lente van 605), naar Babyion terugkeerde, terwijl hij de Judeesche, Phenicische, Syrische enz. krijgsgevangenen achterliet in de handen zijner veldheeren. Niet onduidelijk doelt dit bericht van Berosus op dezen eersten veldtocht van Na-

[N het derde jaar der

regeering van joakim, den koning van Juda, kwam Nabuchodonosor, de koning van Babyion, naar Jerusalem en

belegerde het1).

2. En de Heer leverde in zijne hand Joakim, den koning van Juda, en een deel der vaten van het huis Gods; en hij voerde ze weg naar het land Sennaar, naar het huis van zijnen god; en de vaten bracht hij in het schathuis van zijnen god2).

buchodonosor tegen Juda. — In het derde jaar: naar Jer. XLVI 2 werd de slag bij Charcamis, die aan de belegering, van Jerusalem voorafging, geleverd in het vierde jaar van Joakim. Waarschijnlijk volgde Daniël eene andere wijze van tellen voor de regeeringsjaren van Joakim en rekende hij, naar de Babylonische wijze der na-dateering, niet het jaar der troonsbestijging (609), maar het eerstvolgende volle jaar (608) als het eerste regeeringsjaar (vgl. Jer. Lil 12 met 29). Anderen meenettj-dat Daniël het jaar van Nabuchodonosor's aftocht uit Chaldea bedoelt. ,..

*) Naar de Septuagint en de Syrische vertaling leverde de Heer (wiens wil Nabuchodonosor ten uitvoer bracht) ook de stad in aijne hand. Eene tweede weg-

Sluiten