Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18. Completis itaque diebus, post quos elixer at rex ut introducerentur: introduxit eos prsepositus eunuchorum in conspectu Nabuchodonosor.

19. Cumque eis locutus fuisset rex, non sunt inventi tales de universis, ut Daniël, Ananias, Misaël, et Azarias: et steterunt in conspectu regis.

20. Et omne verbum sapientia? et intellectus, quod sciscitatus est ab eis rex, invenit in eis decnplum super cunctos ariolos, et magos, qui erant in universo regno ejus.

21. Fuit autem Daniël usque ad annum primum Cyri regis. Infra VI28

18. Als dan de dagen vervuld waren, na welke zij volgens het woord des konings voor hem moesten gebracht worden, bracht hen de overste der kamerdienaren voor het aangezicht van Nabuchodonosor.

19. En toen de koning met hen gesproken had, werden er onder allen geen gevonden gelijk Daniël, Ananias, Misaël en Azarias; en zij stonden voor het aangezicht des konings.

20. En elk woord van wijsheid en verstand, dat de koning van hen uitvorsebte, bevond hij in hen tienmaal meer dan in alle waarzeggers en magiërs, die in geheel zqn rqk waren1').

21. En Daniël was tot het eerste jaar van koning Cyrus18).

CAPUT II.

HOOFDSTUK II.

De droom van Nabuchodonosor betreffende de wereldrijken en het de koning vordert van BabeVs wijzen, dat zij hem zijnen droom mededeclen en verklaren, en veroordeelt hen ter dood om hunne onmacht (v.1-18), mDanm Traagt en bekomt van God de- kennis en het verstandl van den droom en openbaart beide aan den koning (v. I4—45/' ae koning prijst God en beloont Daniël en dxens gezellen (v. 46—49).

1. In anno secundo regni Nabuchodonosor vidit Nabuchodonosor

") Elk woord enz., d. i. in al datgene, waartoe meer dan gewone wijsheid wordt vereischt, overtroffen deze vier al de Chaldeeuwsche wijzen. Van dezen worden genoemd de waarzeggers, Hebr : «de chartoemmim» (vgl. <->en. XLI noot 5 voor de Egyptische), wier roeping in Babylonië waarschijnlijk was, door bezweringen, gebeden enz. de booze geesten te verdrijven en derzelver kwaden invloed te verhinderen, en de magiërs, Hebr.: «de asjsjafim», die volgens 'de rabbijnen genees- en sterrenkundieen, volgens de assynologen theosofen, d. i. ingewijden m de geheimen der godenleer, waren.

"<) Daniël was (zie v. 196), te weten in den dienst des konings, en Weef aan het hof onder al de volgende Chal-

1 Li het tweede jaar der regeering van Nabuchodonosor1) zag

deeuwsche koningen tot het eerste jaar van Cyrus, toen met den val van het Babylonische rijk de zeventig jaren der ballingschap zouden euidigen Wat Daniël nadien nog deed, wordt hier

niet vermeld. JNaar 3. 1

hij nog in het derde jaar van Cyrus.

¥n ssi t» fcnt i«nr 605 te Babel

gekomen (zie I noot 1), had in het tweede jaar der regeering van Aai*

. — .Mn iorPTl» li 5)Van

^i'^^'X^AiJaT In v. 13 toch

wordt hl^^TnleV«d;w1jZen, gerekend, . j!„„o* Jac trnnmsrs waren.

2» * Ji™ Tin den loop

va" 603 zijn geëindigd, indien, volgens Sbelsch gebruik, gedeelten van jaren voor volle jaren zijn gerekend. Dit jaar

I

Sluiten