Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33. Tibise autem ferre», pedum quaedam pars erat ferrea, quaedam autem fictilis.

34. Videbas ita, donec abscissus est lapis de monte sine manibus: et percussit statuam in pedibus ejus ferreis, et fictilibus, et comminuit eos.

35. Tune contrita sunt pariter f errum, testa, 8bs, argentum, et aurum, et redacta quasi in fa villam «stivss arese, qua? rapta sunt vento: nullusque locus inventus est eis: lapis autem, qui percusserat statuam, factus est mons magnus, et implevit universam terram.

36. Hoe est somnium: Interpretationem quoque ejus dicemus coram te, rex.

37. Tu rex regum es: et Deus cceli, regnum, et fortitudinem, et imperium, et gloriam dedit tibi:

38. Et omnia, in quibus habitant fHii hominum, et bestias agri: volucres quoque cceli dedit in manu tua, et sub ditione tua universa constituit: tu es ergo caput aureum.

M) Naar de verklaring in v. 41 en 43 waren de voeten van een slecht samenhangend mengsel van leem en ijzer. De metalen volgden op elkander in omgekeerde verhouding van hunne soortelijke zwaarte, waardoor het standbeeld alle hechtheid miste.

M) d. i. Niet door menschelijke, maar door bovenmenschelijke kracht.

a7) Wij is volgens sommigen het plurale auctoritatis. Het kan ook te gelijk wijzen op de gezellen van Daniël; want hoewel Daniël alleen den droom verklaarde, had hij toch dat hoogere licht doör hun gezamenlijk gebed verkregen. ..ti

39) De titel der Babylonische komneen in de opschriften. Zie Ez. XXVI 7- vgl. Is. X 9; I Esdr. VII 12.

39) Vgl. Jer. XXVII 5, 6, waar eveneens de heerschappij over dieren en

33. de beenen echter van ijzer, de voeten waren deels van gzer en deels van leem85).

34. Gij bleef t alzoo toezien, totdat een steen van een berg werd losgescheurd zonder handen86); en deze trof het standbeeld aan zijne ijzeren en leemen voeten en verbrijzelde die.

35. Toen werden te gelijk vermorzeld het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud; en zij werden als het kaf op den dorschvloer in den zomer en door den wind weggevaagd; en er werd geene plaats voor hen gevonden; maar de steen, die het standbeeld getroffen had, werd een groote berg en vervulde de geheele aarde.

36. Dit is de droom. Ook de uitlegging daarvan zullen wij87) zeggen voor u, o koning!

37. Gij, de koning der koningen88) zijt gij; en de God des hemels, een koninkrijk en macht en heerschappij en eer heeft Hij geschonken aan u; ,

38. en alles, waar de menscnenkinderen wonen en de dieren des velds, ook de vogelen des hemels heeft Hij gegeven in uwe hand, en onder uwe heerschappij stelde Hg alles39). Gij zijt dus het hoofd van

| goud40).

vogelen de onbeperkte macht des konings nadrukkelijker beteekent. — De profeet herinnert dien trotschen koning, dat hij, hoe machtig ook, zijne macht van den Ood des hemels ontvangen heeft en van Hem afhankelijk is.

*<>) Nabuchodonosor vertegenwoordigt als koning zijn rijk; zie v. 39: «na u zal een ander rijk» enz. Want ook verder is er sprake van de opeenvolging, niet van koningen, maar van riiken. Het hoofd van goud beteekent derhalve het rijk van Nabuchodonosor. Het is het hoofd van het standbeeld, omdat het in de reeks der^hier vermelde rijken het eerste is. Daar toch het standbeeld de toekomst yerzinlijkt, waarover de koning nadacht (v. komen de voorafgaande njken, b. v. het Assyrische, niet in aanmerking. Het hoofd is van goud om den luister

Sluiten