Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nielem: et in lacum leonum missi die Daniël hadden aangeklaagd; en sunt. ipsi, et filii, et uxores eorum: zij werden in den leeuwenkuil geet nón pervenerunt usque ad pavi- worpen, zij en hunne kmderen en * L A~n„n „„„^„„„„r „„„ hunne vrouwen16); en zij kwamen mentum laci, donec arriperent eos ^ ^ a&n den' »bodem' yaQ deQ

leones, et omnia ossa eorum com- kuilj toen reeds de ieeuwen hen aan-

minuerunt. grepen en al hunne beenderen vermorzelden17).

25 Tune Darius rex scripsit uni- 25. Daarop schreef koning Darius

versis populis, tribubus, et linguis aan alle volken, stammen en talen,

vobis multipücetur. 1 *

26. A me constitutum est deeretum, 26. Door mij is een besluit vast-

ut in universo imperio, et regno gesteld, dat men m geheel mijn

meo tremiscant, et paveant Deum rqksgebied en koiuntak tten God

Danielis: ipse est enim Deus vivens, ™ Daniël^ ™-^*f^2[

et aeternus msaBCula: et regnum ejus eeuwige voor immer, en zijn rijk

non dissipabitur, et potestas usque zal niet vernietigd worden, en zijne

in aeternum. Supra III 96, macht duurt tot in eeuwigheid.

27 Ipse liberator, atque salvator, 27. Hij is een redder en verlosfaciens signa, et mirabilia in ccelo, ser, Hij doet teekenen en wonderen et in terra: qui liberavit Danielem » *Ü«*3 fSjTJ^St de lacu leonum. wenkuil1*).

28 Porro Daniëlperseveravit usque 28. Daniël nu bleef gedurende de ad regnum Darii, regnumque Cyri regeering van Darius en de regeePersae Supra I 21. »ne van °yrU3 den PerS )'

«) Overeenkomstig de Perzische ge- bedoeld (zie noot, 1), dan ia. des zin: bruiken (Herodot. III 119; vgl. Esth. Daniël was gelukkig onder Danus gelnk XVI18)werdendeschuldigenmethunne hij het was onder Cyrus; zie l Keg. vrouwen en kinderen omgebracht Niet XII 15, alwaar eveneens m de bert de satrapen (v. 1), doch zij, die Da- teekenis vanl oto ol' gelyk voorkomt

V Hierdoor schitterde des te meer vers niet; in plaats daarvan vermeldt het wonder der redding van Daniël. zij den dood van «Darius» en de troon-

V zie II noot 48 e5 III noot 60. opvolging van «Cyrus» met dezelfde » Aram.: «Daniël was gelukkig woorden als de'Vulgaat heeftmJHII

onder de regeering van Darius en 65; alléén noemt de Vulgaat aldaar met

onder de regeering van Cyrus, den «Darius», maar «Astyages». Pers». Is hier een koning na Cyrus

Sluiten