Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juda en uitvoeriger aan Israël. Vervolgens (II—IV) een kort overzicht zijner prediking te Bethel, waar hij Israël's zonden bestraft en het naderend gericht voorspelt. Ten derde (VII—IX 10) vijf profetische gezichten, waarin Israël's zonde en ondergang den profeet geopenbaard worden. De belofte der herstelling van David's troon en rflk besluit het boek (LX 11, v.).

De stijl van Amos munt uit door duidelijkheid, levendigheid en kracht. Hoewel minder verheven dan Joël, overtreft bij hem door de bevalligheid zijner beelden, die meestal aan de natuur, vooral aan het herdersleven ontleend zijn. Reeds deze laatste omstandigheid duidt aan, dat Amos zelf, waarschijnlijk nadat hij zijne zending te Bethel had volbracht, zijne prediking in dit geschrift heeft samengevat. Dit wordt bovendien uitdrukkelijk gezegd in het opschrift (I 1) en gestaafd door de voortdurende overlevering.

Als canoniek en goddelijk boek werd het door de Synagoog aan de H. Kerk overgeleverd. Daarom kon de H. Stephanus zich, zonder vrees voor tegenspraak van den kant der ongeloovige Joden, beroepen op dit deel van het «boek der profeten» (Act. Vn 42, v.); ook de H. Jacobus steunde op de goddelijke ingeving dezer profetie, toen hij (Act. XV 15, v.) aantoonde, dat ook de heidenen tot Christus' Kerk zijn geroepen.

Sluiten