Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

domus Joseph flamma, et domus Esau stipula: et succendentur in eis, et devorabunt eos: et non erunt reliquiae domus Esau, quia Dominus loeutus est.

19. Et haereditabunt hi, qui ad austrum sunt, montem Esau, et qui in campestribus Philisthiim: et possidebunt regionem Ephraim, et regionem Samaria): et Benjamin possidebit Galaad.

20. Et transmigratio exercitus.hujus filiorum Israël, omnia loca Chananaeorum usque ad Sareptam: et transmigratio Jerusalem, quaa in Bosphoro est, possidebit civitates austri.

21. Et ascendent salvatores in montem Sion judicare montem Esau: et erit Domino regnum.

vuur zijn en het huis Joseph eene vlam en het huis Esau stoppelen; en ontbranden zullen zij onder hen en hen verslinden; en er zullen geen overblijfselen afin van het huis Esau; want de Heer heeft gesproken19).

19. En erven zullen die van het zuiden het gebergte Esau, en die van de vlakten Philistea; en in bezit nemen zullen zij de landstreek Ephraïm en de landstreek van Samaria; en Benjamin zal Galaad in bezit nemen.

20. En dit weggevoerd leger der zonen van Israël zal alle plaatsen der Chanaanieten tot Sarepta, en het weggevoerd Jerusalem, dat in Bosphorus is, zal de steden van het zuiden in bezit nemen20).

21. En optrekken zullen bevrijders naar den berg Sion om te richten het gebergte van Esau11); en het rijk zal den Heere zijn11)!

**) Het huis Jacob zal, met het huis Joseph (zie Amos V noot 11) in het Rijk van den Messias hereenigd (vgl. Osee I 11), zijne vroegere onderdrukkers öf op geestelijke wijze onderwerpen öf uitroeien. Hoe dit geschieden zal, toont hier de profeet uit het voorbeeld der Edomieten, die hardnekkige vijanden van Gods volk: als stoppelen zullen zij door vuur en vlam verteerd worden.

*°) Deze voorspelling werd gedeeltelijk vervuld ten tijde der Machabeërs, die de Edomieten overwonnen en eenige der hier genoemde landen en steden onderwierpen (I Mach. V). Maar uit hetgeen voorafgaat (v. 15—18) en volgt (v. 21), is het duidelijk, dat de profeet nier vooral het oog heeft op het Rijk van den Messias, dat buiten de vroe¬

gere grenzen van het huis van Jacob alle volken der aarde zal omvatten. Sarepta is eene Phenicische stad, tusschen Tyrus en Sidon gelegen. In plaats van Bosphorus noemt de grondtekst Sepharad het ballingsoord der burgers van Jerusalem; wellicht is het Sardes, de hoofdstad van Lydië, in de landstaal Svarda geheeten.

") Zoodanigen waren Zorobabel, Esdras, Nehemias, de Machabeërs, die Israël na de ballingschap van zijne vijanden verlosten en voorbereidden tot de komst van den Messias en zijn Rijk, dat het einde is van alle profetieën.

**) Het rijk van oudsher voorspeld, is het Rijk van den Messias, die als de Heer in eeuwigheid zal heerschen in het huis van Jacob.

Sluiten