Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De profetie van Jonas.

INLEIDING.

Jonas is dezelfde profeet, die aan den koning van Israël Jeroboam n de herstelling van de vroegere grenzen des rijks voorzegde (vgl. IV Reg. XIV 25). Hij profeteerde onder de regeermg van dien vorst, in de eerste helft der achtste eeuw, binnen het rijk der tien stammen, waar zijne geboorteplaats, Geth-Opher, gelegen was.

Zijn boek behelst geene eigenlijk gezegde profetie; maar de zending van Jonas naar Ninive, zijne prediking aldaar en hare gevolgen vormen den historischen inhoud. Niettemin is het boek «profetie» geheeten en onder de profetische geschriften gerangschikt om zijn leerende en vermanende strekking en om de profetische beteekenis van Jonas' lotgevallen. Want de zending van Jonas naar de heidensche Ninivieten bewees duidelijk, dat de God van Israël de God is van alle volken en de zaligheid van alle menschen verlangt. Ook was de boetvaardigheid der Ninivieten een beschamend voorbeeld voor het hardnekkige Israël (vgl. Matth. XII 41) en eene troostende voorspelling van de roeping der'heidenen tot het Rijk van Christus. Maar vooral het verblijf van Jonas in den visch en zijne redding was profetie; was, gelijk de Heer zeide, «het teeken van Jonas», dat op heerlijke wijze den dood en de verrijzenis afbeeldde van Hem, dien alle profeten betuigd hebben.

Sluiten