Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Et Ninive quasi piscina aquarum aquae ejus: ipsi vero fugerunt: state, state, et non est qui revertatur.

9. Piripite argentum, diripite aurura: et non est finis divitiarum ex omnibus vasis desiderabilibus.

10. Dissipata est, et scissa, et dilacerata: et cor tabescens, et dis* solutio geniculorum, et defectio in cunctis renibus: et facies omnium eorum sicut nigredo ollse.

11. Ubi est habitaculum leonum, et pascua catulorum leonum, ad quam ivit leo ut ingrederetur illuc, catulus leonis, et non est qui exterreat?

12. Leo cepit sufficienter catulis suis, et necavit leaenis suis: et implevit praeda speluncas suas, et cubile suum rapina.

13. Ecce ego ad te, dicit Dominus exercituum, et succendam usque ad fumum quadrigas tuas, et leunculos tuos comedet gladius: et exterminabo de terra praedam tuam, et non audietur ultra vox nuntiörum tuorum.

8. En Ninive, als een poel vol wateren waren zijne wateren! Maar zij, zij vluchten: staat! staat! en niemand is er, die omkeert8).

9. Plundert zilver, plundert goud! en geen eind is er aan de schatten van al het kostbaar huisraad!

10. Leeggeplunderd is zij en verscheurd en vaneengereten! En het hart smelt weg, en slap zijn de knieën, en de kracht begeeft alle lendenen; en hun aller gelaat is als de zwartheid van een kookvat8)!

11. Waar is de woning der leeuwen en de weide der jonge leeuwen, werwaarts de leeuw schreed, om daar binnen te treden, de jonge leeuw, en niemand was er, die ze verstoorde?

12. De leeuw ving volop voor zijne welpen en worgde voor zijne leeuwinnen; en hij vulde met buit zijne holen en zijn leger met^éof10)!

13. Zie, Ik tegen u, zegt de Heer der heerscharen, en Ik zal tot aan rook uwe vierspannen verbranden, en uwe jonge leeuwen11) zal het zwaard verslinden; en verdelgen van de aarde zal Ik uwen buit, en niet langer zal worden vernomen de stem van uwe gezanten18).

8) Het zoo verlaten Ninive, gelijk het door den profeet in de toekomst wordt gezien, was weleer als een poel, waarin menschen en kostbaarheden uit alle landen samenvloeiden. Vgl. Apoc. XVII16. Maar thans ontvlieden allen die stad en niemand der vluchtenden keert terug op den bemoedigenden kreet staat/ staat!

•) Ninive wordt hier geschilderd als eene van alles beroofde en uitgeputte vrouw. Bet slot van het vers is ontleend aan Joël II 6, zie de noot aldaar.

") Een terugblik op de vroegere macht van het roofzuchtige Ninive, dat

passend met een leeuw wordt vergeleken, te meer omdat de leeuwenjacht bij de Assyriërs gezocht was en leeuwenbeelden den ingang hunner paleizen versierden. De woning is Ninive, de weide het rijksgebied der omliggende volken.

") De moedige aanvoerders en soldaten.'

") In het vervolg zal men overal de stem niet meer vernemen van de gezanten, die de wereldstad naar alle landen heenzond om hare bevelen af te kondigen en de schattingen te innen. Vel. Ezech. XXX 9.

I

I

Sluiten