Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Et respondit, et ait ad me, dicens: Hoe est verbum Domini ad Zorobabel, dicens >. Non in exercitu, nee in-robore, sed in spiritu meo, dicit Dominus exercituum.

7. Quis tu mons magne coram Zorobabel? in planum: et educet lapidem primarium, et exaequabit gratiam gratiss ejus.

8. Et factum est verbum Domini ad me, dicens:

9. Manus Zorobabel fundaverunt domum istam, et manus ejus perficient eam: et scietis quia Dominus exercituum misit me ad vos.

10. Quig enim despexit dies par▼os? et laetabuntur, et videbunt lapidem stanneum in manu Zorobabel. Septem isti oculi sunt Domini, qui discurrunt in nniversam terram.

6. En hij antwoordde en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des Heeren tot Zorobabel, zeggende: Niet door legermacht, noch door kracht, maar door mijnen geest, zegt de Heer der heerscharen5).

7. Wat zijt gij, groote berg vóór Zorobabel? Tot vlakte*)! En hij zal den hoofdsteen te voorschijn brengen en de genade aan diens genade gelijk maken7).

o. En het woord des Heeren is tot mij geschied8), zeggende:

9. De handen van Zorobabel hebben dit huis gegrondvest en zijne handen zullen het voltooien; en gö zult weten9), dat de Heer der heerscharen mij tot u gezonden heeft

10. Wie toch heeft de armzalige dagen veracht? En zij zullen zich verheugen en het schietlood zien in de handen van Zorobabel. Die zeven zijn de oogen des Heeren, die rondgaan over de gansche aarde10).

*) Dit, wat in het tweede halfvers volgt {Met doof enz.), is het woord, dat de Heer richt tot Zorobabel ter verklaring van het gezicht: Door mijn goddelijken geest zal Zorobabel vermogen, wat hij door geen legermacht, door geen menschelijke kracht vermag; zal Mj voor de herstelling van het Rijk Gods zorgen door den bouw des tempels enz. Dit wordt ook door het profetisch gezicht beteekend: hierin immers springt bijzonder in het oog de ongewone wijze, waarop de lichters van olie, het zinnebeeld van Gods geest, voorzien worden.

6) De engel past zijne verklaring toe op den bouw des tempels. Zoo levendig mogelijk toont hij hem, dat alle hinderpalen, hoe onoverkomelijk zij ook schijnen (de groote berg), onder de leiding van Gods geest door hem zullen overwonnen (tot vlakte gemaakt) worden.

") Dit tiet op de voltooiing des tempels. Zegevierend zal Zorobabel den hoofdsteen, d. i. den topsteen, die den muur voltooit, te voorschijn brengen, en wel, gelijk de grondtekst zegt: «onder toejuichingen: Heil, heil zij hem!»

vn

De laatste woorden werden door den H. Hiëronymus vertaald in navolging van de Septuagint en verklaard van den Messias, den hoeksteen der Kerk; door die woorden zag hij hetzelfde beteekend als bij Joan. I 16: «uit zijne volheid hebben wij allen ontvangen, en genade voor genade», d. i. de hoogere genade der nieuwe Evangeliewet voor de genade der oude wet, en die genade zal God gelijk maken, zoodat èn de geloovigen uit Israël èn die uit de heidenen dezelfde crennde nntiniiimin

8) Door de bediening van denzeifden engel van v. 1; zie v. 9.

7 Uit de krachtdadige hulp, door mijne tusschenkomst u verleend, ondervinden.

10) De armzalige dagen, waarop in hun oog armzalige dingen verricht worden. Zoo noemden de misnoegden de dagen, waarop aan den tempel gearbeid werd; zij schenen hun armzalig, vergeleken met de heerlijke dagen, waarin Salomon den veel prachtiger tempel bouwde. Het is dus eene berispende vraag. Ter bemoediging zegt de profeet, da*-Gods oogen met welgevallen op dit werk rusten. Zij zullen zich

Sluiten