Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Malachias bestrijdt de godsdienstige en zedelijke misbruiken, wekt zijn volk op tot geloof in den Messias en vermaant het, zich tot diens komst voor te bereiden. De stijl is eenvoudig en gemoedelijk; eigenaardig is de vorm, waarin hij zijne vermaningen en berispingen voordraagt: hij iaat priesters en volk hunne opwerpingen op zijne leer vragenderwijze stellen, om die vervolgens te beantwoorden en tevens zijne leer te verklaren en te rechtvaardigen.

Het goddelijk en canoniek gezag der profetie steunt op de goddelijke overlevering der Synagoog en der H. Kerk. De Zaligmaker zelf haalt bet woord van Malachias aan als H. Schrift (Matth.XI 10); eveneens handelde de H PauJus (Rom IX 13). Vgl. Matth. XVII10-12; Mare. i. <s; Laic. 1 17. De waarde van dit heilig geschrift is vooral gelegen mi zijne gewichtige voorspellingen aangaande het onbloedige offer des ÏZr^ ïr°nd-8' aan^aande den Voorlooper van den Messias, aanfn w1la Ü fr,*T Ml7en' Ven* zendinS door Malachias verklaard 2L£££ g°ddellJk« natuur door hem met nadruk bevestigd wordt, Sfmf^ï aa"?aande d<* P^feet Elias, die op het einde der dagen za komen ter bekeering van Israël.

Sluiten