Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sancta? interioris, et destrui opera prophetarumr et ccepit destruere:

55. In tempore illo peroussus est Alcimus: et impedita sunt opera illius, et occlusum est os ejus, et dissolutus est paralysi, nee ultra potuit loqui verbum, et mandare de domo sua.

56. Et mortuus est Alcimus in tempore illo cum tormento magno.

57. Et vidit Bacchides quoniam mortuus est Alcimus: et reversus est ad regem, et siluit terra annis duobus.

58. Et cogitaverunt omnes iniqui dicentes: Ecce Jonathas, et qui cum eo sunt, in silentio habitant confidenter: nunc ergo adducamus Bacchidem, et comprehendet eos omnes una nocte.

59. Et abierunt, et consilium ei dederunt.

60. Et surrexit ut veniret cum | exercitu multo: et misit occulte epistolas sociis suis, qui erant in Judaja, ut comprehenderent Jonathan, et eos, qui cum eo erant: sed non potuerunt, quia innotuit eis consilium eorum.

61. Et apprehendit de viris regionis, qui principes erant malitise, quinquaginta viros, et occidit eos:

62. Et secessit Jonathas, et Simon, et qui cum eo erant in Bethbessen,

) In April—Mei 160 v. Chr. Gr.: «de muren van het binnenvoorhof des heihgdoms», nl. van het voorhof der priesters. Deze muren scheidden de priesters van het volk. Het wegbreken dezer muren geschiedde om in den tempel het onderscheid tusschen priesters en volk op te heffen en was dus een aanslag op de godsdienstige instellingen der Joden. De werken der profeten zijn de op aandrang der profeten

binnenste gedeelte des heiligdoms weg te breken en de werken der profeten te vernietigen. En hij begon te vernielen-9).

55. Te dien tijde werd Alcimus geslagen en zijne werken werden verhinderd en zijn mond werd gesloten en hij werd verlamd door eene beroerte en hJjjiivermocht verder geen woord te spreken en bevelen te geven omtrent zijn huis.

56. En Alcimus stierf te dien tijde in groote foltering.

57. En Bacchides zag, dat Alcimus gestorven was, en hij keerde terug naar den koning, en het land was twee jaren in rust»0).

58. En alle boozen beraadslaagden en zeiden: Zie, Jonathas en die met hem zijn, wonen onbeschroomd m vrede. Laten wij dus nu Bacchides halen, en hij zal ze allen in eenen nacht gevangen nemen.

59. En zij gingen heen en gaven hem raad.

60. En hij brak op om met een groot leger te komen en h$ zond in het geheim brieven aan zijne partijgangers, die zich in Judea bevonden, dat zij Jonathas zouden gevangen nemen en degenen, die met hem waren; maar zn vermochten het niet, omdat hun plan aan de anderen bekend werd.

61. En hij«) nam van de mannen des lands, die aanleggers der boosheid waren, vijftig mannen gevangen en doodde hen.

• u ?n Jonatnas en Simon en die zich bij hem bevonden, namen de wijk naar Bethbesse32), dat in de

Aggeüs en Zacharias opgebouwde gedeelten van den tempel.

*°) Het vertrek van Bacchides en de tweejarige rust des lands waren wellicht een gevolg van de tusschenkomst der Komeinen. Vgl. VIII 31.

J|) Hij, d. ï. Jonathas. . ) De juiste ligging van Bethbesse m de woestijn, waarschijnlijk die van Juda, is onbekend.

vil

21

Sluiten