Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gitavit cum eis aedificare praesidia j in Judaea,

36. Et aedificare muros in Jerusalem, et exaltare altitudinem magnam inter medium arcis et civitatis, ut separaret eam a civitate, ut esset ipsa singulariter, et neque emant, neque vendant

37. Et convenerunt, ut aedificarent civitatem: et cecidit murus, qui erat super torrentem ab ortu solis, et reparavit eum, qui vocatur Caphetetha:

38. Et Simon aedificavit Adiada in Sephela, et munivit eam, et imposuit portas, et seras.

39. Et cum cogitasset Tryphon regnare Asiae, et assumere diadema, et extendere manum in Antiochum regem:

40. Timens ne forte non permitteret eum Jonathas, sed pugnaret adversus eum, quaerebat comprehendere eum, et occidere. Et exsurgens abiit in Bethsan.

41. Et exivit Jonathas obviam illi cum quadraginta millibus virorum electorum in proelium, et venit Bethsan.

42. Et vidit Tryphon quia venit Jonathas cum exercitu multo ut extenderet in eum manus, timuit

43. Et excepit eum cum honore,

") In den burcht lag nog steeds een Syrische bezetting; om de stad tegen eenen uitval te beschutten en de bezetting tot overgave te dwingen bouwde Jonathas nu een grooten muur of wierp hij een hoogen wal op, die de bezetting belette te koopen en te verkoopen, d. ï. vrij met de buitenwereld te verkeeren en zich van alles te voorzien.

") Waarschijnlijk waren de grondslagen van dien muur te zwak om hooger opgebouwd te kunnen worden. De beek, d. i. Cedron. Het Gr. heeft

en besloot met hen vestingen te bouwen in Judea

36. en de muren te Jerusalem op te trekken en eene groote verhevenheid op te werpen midden tusschen den burcht en de stad om dien van de stad af te scheiden, zoodat hij afgezonderd zou zijn en men niet kon koopen noch verkoopen17).

37. En zij kwamen bijeen om de stad op te bouwen; en de muur, die langs de beek stond aan den oostkant, viel in, en hij herstelde dien, welke Caphetetha genoemd wordt18).

38. En Simon bouwde Adiada in de Sephela19) en versterkte het en bracht er poorten en grendels aan.

39. En daar Tryphon er aan dacht om over Azië20) te heerschen en zieh de kroon op te zetten en de hand te slaan aan koning Antiochus,

40. en hij vreesde dat Jonathas hem wellicht niet zou laten begaan, maar tegen hem zou strijden, zocht hij hem te gevangen te nemen en om te brengen. En opbrekende kwam hij te Bethsan21).

41. En Jonathas rukte tegen hem op met veertig duizend ten strijde uitgelezen mannen, en hij kwam naar Bethsan.

42. En Tryphon zag, dat Jonathas met een talrijk leger kwam opdagen om de hand naar hem uit te steken28); hij werd door schrik bevangen

43. en ontving hem met eere en

voor Caphetetha «Chaphenatha». Deze naam van den herstelden muur komt nergens anders voor.

") Adiada, Gr.: Adida, heden Ha^ ditheh, lag ten oosten van Lydda en was, naar het schijnt, de sleutel van de Sephela, d. i. de vlakte, die zich westwaarts, langs de Middellandsche Zee uitstrekte.

*>) Over Syrië. Zie XI 13.

*') Zie V 52.

**) Gr.: «en hij (Tryphon) vreesde de hand naar hem uit te steken».

Sluiten