Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indignati, erga sepulturam eorum liberalissimi exstiterunt.

50. Menelaus autem, propter eorum, qui in potentia erant, avaritiam, permanebat in potestate, crescens in malitia ad insidias civium.

Tyriërs verontwaardigd en betoonden zij zich allervrijgevigst ten opzichte hunner begrafenis. 50. Intusschen bleef Menélaüs ten gevolge der schraapzucht dergenen, die de macht bezaten, aan de regeering, toenemend in boosaardigheid bij het belagen zijner medeburgers.

CAPUT V.

HOOFDSTUK V.

Wonderbare verschijningen boven Jerusalem fv. 1—4). Jason overrompelt de stad, maar wordt weder verdreven en sterft fv. 5—10). Antiochus rukt met een leger Jerusalem binnen, richt er een bloedbad aan en plundert den tempel fv. 11—20). Bij zijn vertrek stelt hij goddelooze landvoogden aan en zendt daarna Apollonius met een leger om Jerusalem uit te moorden fv. 21—26). Middelerwijl houdt Judas de Machabeër zich schuil in de woestijn fv. 27).

1. Eodem tempore Antiochus secundam profectionem para vit in -35gyptum.

2. Contigit autem per universam Jerosolymorum civitatem videri diebus quadraginta per aera equites disourrentes, auratas stolas habentes, et hastis, quasi cohortes, armatos,

3. Et cursus equorum per ordines digestos, et congressiones fiöri continus, et scutorum motus, et galeatorum multitudinem gladiis districtis, et telorum jactus, et aureorum armorum splendorem, omnisque generis loricarum.

4. Quapropter omnes rogabant in bonum monstra converti.

5. Sed cum falsus rumor exisset, tamquam vita excessisset Antiochus, assumptie Jason non minus mille viris, repente aggressus est civita-

') Zie I Mach. I noot 22.

') Flavius Josephus, Tacitus en anderen gewagen ook van dergelijke verschijnselen bij andere gelegenheden ; de inwoners van Jerusalem (vgl. v. 4)

1. Terzelfder tijd maakte Antiochus toebereidselen tot een tweeden tocht naar Egypte1).

2. Nu geschiedde het, dat men in de geheele stad Jerusalem gedurende veertig dagen ruiters de lucht zag doorkruisen, met gouden gewaden bekleed en, als waren het kohorten, met lansen gewapend2),

3. alsook het rennen van in gelederen geschaarde paarden, en gevechten leveren van man tegen man, en beweging van schilden, en eene menigte geheimden met getrokken zwaarden, en het werpen van schichten, en het schitteren van gouden wapenen en van alle soort van harnassen.

4. Weshalve allen baden, dat de wonderteekenen zich ten goede mochten keeren3).

5. Toen er nu een valsch gerucht liep, als ware Antiochus overleden, viel Jason, nadat hij niet minder dan duizend man verzameld had,

beschouwden ze als onheilspellende teekenen.

3) Dat de voorspelde oorlog ten voordeele van Israël mocht uitvallen.

Sluiten