Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

autem in omnipotente Domino, qui potest et venientes adversum nos, et universum mundum uno nutu delere, confidimus.

19. Admonuit autem eos et de auxiliis Dei qua» facta sunt erga parentes: et quod sub Sennacherib centum octoginta quinque millia perierunt: IV Reg. XIX 85; Tob. I 21; Eeeli. XLVIII 24; Is. XXXVII36; I Mach. VII 41.

20. Et de prcelio, quod eis adversus Galatas fuit in Babylonia, ut omnes, ubi ad rem ventum est, Macedonibus sociis haesitantibus, ipsi sex millia soli peremerunt centum viginti millia propter auxilium illis datum de coelo, et beneficia pro his plurima consecuti sunt

21. His verbis constantes effecti sunt, et pro legibus, et patria mori parati.

22. Constituit itaque fratres suos duces utrique ordini, Simonem, et Josephum, et Jonathan, subjectis unicuique millenis et quingentenis.

") Galaten streden als huurlingen tegen het Syrische rijk, waartoe ook Babylonië behoorde, ten tijde van Antiochus Soter en van Antiochus den Groote. Mogelijk is hier sprake van eenen oorlog onder Antiochus Soter, waarschijnlijker van een tocht, dien de laatste ondernam tegen Molo, landvoogd van Medië, welke tegen hem was opgestaan. De Grieksche tekst heeft: «hoe zij allen handgemeen werden ten getale van 8000 benevens 4000 Macedoniërs, en de Macedoniërs weifelden» enz. Door Macedoniërs wordt hier het Syrisch-Grieksche leger aangeduid. Dat een leger van zes duizend man eenen vijand, die er honderd en twintig duizend (namelijk Galaten en anderen) telde, versloeg, was ongetwijfeld geen gewone zaak, al komen er enkele voorbeelden van dergelijke overwinningen in de geschiedenis voor. Dit

tevens op hunne stoutmoedigheid; maar wij, wij stellen ons vertrouwen op den almachtigen Heer, die bij machte is èn degenen, die tegen ons aanrukken, èn de geheele wereld met éénen wenk te vernietigen.

19. Ook herinnerde hij hen aan Gods ondersteuningen, die den voorouders te beurt gevallen waren, en dat er onder Sennacherib honderd vijf en tachtig duizend waren omgekomen,

20. en aan den strijd, dien zij tegen de Galaten in Babylonië gevoerd hadden, zoodat, toen men handgemeen werd en de Macedonische bondgenooten weifelden, zij, in het geheel met slechts zes duizend, er honderd en twintig duizend neervelden, wegens de hun uit den hemel verleende hulp, waarom zij zeer vele gunsten verwierven18).

21. Door die woorden werden zij met standvastigheid vervuld en bereidvaardig om voor wetten en vaderland te sterven14).

22. Hij stelde dan tot aanvoerders voor beide legerafdeelingen zijne broeders Simon en Joseph en Jonathas aan, en plaatste onder het bevel van ieder vijftienhonderd

i man15).

deed dan ook Judas met grond veronderstellen, dat den Joden een buitengewone hulp uit 'den hemel daartoe verleend werd. Mogelijk blijft het dat het bericht, waarop Judas steunde, overdreven was; immers de gewijde schrHver haait hier slechts aan, dat Judas dat cijfer noemde, zonder daarom de juistheid dier opgave van Judas te willen bevestigen.

") De Grieksche tekst voegt hierbij: «hö (nl. Judas) verdeelde het leger in vier afdeelingen».

") In plaats van Joseph schijnt nier Joannes te moeten staan, daar Judas eeenen broeder van dien naam had (zie I Mach. II 2; IX 36, 38; II Mach. X 19). Sommigen meenen, dat Joseph als bloedverwant van Judas bier tot diens broeders gerekend wordt. „£a«r Judas aan ieder het bevel over vijftienhonderd man gaf, bleven hem, als aan-

Sluiten