Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et ob ipsum invulnerabiles esse, eo j de Joden God tot beschermer hadquod sequerentur leges ab ipso den en om zijnentwille onkwetsbaar constitutas. waren, aangezien zij de door Hem

| gestelde wetten naleefden.

CAPUT IX.

HOOFDSTUK IX.

Antiochus wordt met schande uit Perzië teruggedreven (v. 1-3). Hü wil zijne nederlaag op de Joden wreken, maar wordt door God met LeongeneT Irjkekwaal getroffen (v. 4-10). Hij erkent Gods macht, doet allerlei belotïen (y. 11—17) en schrijft aan de Joden eenen aanbevelingsbrief voor zijnen zoon (v. 18—27). Dood van Antiochus en vlucht van Philippus (v. 28—29).

1. E odem tempore Antiochus inhoneste revertebatur de Perside.

2. Intraverat enim in eam, quae dicitur Persepolis, et tentavit exspoliare templum, et civitatem opprimere: sed multitudine ad arma concurrente, in fugam versi sunt: et ita contigit ut Antiochus post fugam turpiter rediret. I Mach. VI1.

3. Et cum venisset circa Ecbatanam, recognovit quae erga Nicanerem, et Timotheum gesta sunt.

4. Elatus autem in ira, arbitrabatur se injuriam illorum, qui se

1. Terzelfder tijd kwam Antiochus met schande terug uit Perzië1!.

2. Want hij was de stad binnengerukt, die Persepolis genoemd wordt, en poogde den tempel te plunderen en de stad te onderdrukken; daar echter het volk te wapen liep, werden zij op de vlucht gedreven; en zoo gebeurde het, dat Antiochus, na gevlucht te zijn, met schande terugkeerde2).

3. En toen hij nabij Ecbatana was gekomen, vernam hij wat er tegen Nicanor en Timotheüs verricht was3).

4. Opgeblazen in zijnen toorn, meende hij nu, dat hij de krenking

') Vgl. I Mach. III 31, 37.

*) Persepolis, de hoofdstad van Perzië, lag bij het vereenigingspunt van de rivieren Araxes (heden Bendamir) en Medus (heden Poelivar), in eene thans Merdasjt genoemde vlakte. Het is echter zeer twijfelachtig of deze stad hier bedoeld wordt, daar zij niet in «Elymaïs» lag, zooals I Mach. VI 1 wordt aangeduid. Velen meenen, dat Persepolis hier niets anders beteekent dan «stad van Perzië» of «der Perzen». Vgl. I Mach. VI noot 1 en 2.

*) Ecbatana was de naam van twee steden in Medië, waarvan de eene de hoofdstad van noordelijk Medië was en heden Takti-Soleiman heet; de andere was de hoofdstad van zuidelijk of Groot-Medië en wordt thans Hamadan genoemd. Allerwaarschijnlijkst wordt hier van deze laatste gesproken.

Zn. lag op tamelijk grooten afstand ten noorden van Persepolis. Daar blijkens I Mach. VI 4, Antiochus «naar Babylonië» terugkeerde en hij de boodschap omtrent de nederlaag van Nicanor «in Perzië» (I Mach. VI 5) ontving, kan men uit hetgeen hier gezegd wordt opmaken, dat Antiochus op zijne vlucht uit Perzie zich eerst noordwaarts, naar Ecbatana had willen begeven, maar dat hij nab\/ Ecbatana, d. i. op den weg daarheen, bij de grens tusschen Perzië en Medië, de nederlaag van Nicanor vernam en op dat bericht (v. 4) besloot, niet verder naar het noorden, maar westwaarts naar Babylonië te spoeden om van daar eenen krijgstocht in Palestina te ondernemen, volgens Polybius en Porphyrius bij den H. Hiër. stierf hij op weg daarheen, te Tabes of Tabae.

Sluiten