Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijd vóór Chr.

Esdras met een karavaan naar Judea, nieuwe meening .... 398

Jonathan hoogepriester (?) 381

Jaddua hoogepriester 349

Palestina onder Alexander den Groote 331

Onias I hoogepriester 319

Palestina onder Egypte 301

Antiochus III de Groote, van Syrië, verovert Palestina 198

Antiochus IV Epiphanes vernietigt den Joodschen eeredienst 168

Mathathias, begint den strijd tegen de Syriërs 167

Judas de Machabeër verslaat de Syriërs en reinigt den tempel 165

Jonathas volgt Judas op 161

Simon maakt de Joden vrij van het vreemde juk 142

Joannes Hyrcanus I 135

Aristobulus 1 105

Alexander Jannéus 104

Alexandra, zijn vrouw 77

Aristobulus II 69

Pompejus verovert Jerusalem .„ 63

Hyrcanus II, hoogepriester en vorst der Joden 63

Antigonus, zoon van Aristobulus II, neemt Jerusalem in 40

Herodes de Idumeër tot koning aangesteld 40

Herodes verovert Jerusalem 37

Geboorte van Joannes den Dooper 6

Nota. De inname van Ninive was nog niet het einde van het rijk Assur. Uit de kroniek van Gadd blijkt, dat pharao Nechao in 609 naar den Euphraat trok om den koning van Assur Assuruballit te helpen tegen de Babyloniërs en Mediërs. Hieruit volgt dat koning Josias, toen hij Nechao den doortocht wilde beletten, de zijde van Babylon koos tegen Assur, waaraan Juda zoo lang schatplichtig geweest was. In 4 Kon. 23 : 29 is met den koning van Assur Nabopolassar bedoeld, die zoo goed als heel Assyrië met de steden Ninive en Assur veroverd had en aan wien de oude heerschappij van Assyrië was overgegaan. Ook later nog wordt degene die in het Oosten de grootmacht bezit, koning van Assur genoemd, zoo in 1 Esdr. 6 : 22 en in het boek Judith. — Anderen meenen dat er in 4 Kon. 23 : 29 een verwisseling van de Hebreeuwsche voorzetsels el (= naar) en al (= tegen) heeft plaats gehad. De oorspronkelijke zin zou dan geweest zijn : Pharao Nechao trok op naar den koning van Assur, nl. zijn bondgenoot Assuruballit. Noot 19 bij 2 Paralip. 35:20 moet volgens deze gegevens gewijzigd worden.

De jaartallen der koningslijsten in de Inleiding op de Boeken der Koningen moeten worden veranderd volgens bovenstaande Tijdtafel.

TEULINGS' UITGEVERS MAATSCHAPPIJ — 'S-HERTOGENBOSCH —

1933

Sluiten