Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting, een grijpen naar den gaven vorm hunner idealen en hoe hooger en geweldiger hun streven is, des te gemak* keiijker komen er oogenbukken van aarzeling en weifeling, van angst voor mislukking, van verwarrende be* koringen tot ontrouw.

Niets daarvan bij Jesus. Integendeel, Hij kent vanaf het begin zijn weg met absolute zekerheid. Hij weet wat Hem te doen staat. Zijn ideeën behoeven niet te rijpen in den heeten zomergloed van ondervinding en beproe* ving. Hij behoeft niet te peinzen over problemen, geen raad te vragen over moeilijkheden, niet te steunen op anderer gezag. Steeds is Hij in staat om zich uit te spreken met beslistheid en te antwoorden zonder aar* zeBng. Onwrikbaar staat het bij Hem vast: Hij heeft een zending te vervullen van God tot de menschen, een zeer bijzondere zending, een werk zoo nieuw, dat het niet mag vergeleken worden bij het zetten van een nieuw stuk op een oud kleed of het gieten van nieuwen wijn in oude zakken. Neen, met Hem komt de vervulling der Wet, want Hij is de Messias, waarnaar Israël zoo lang heeft uitgezien en waarover de profeten gesproken heb* ben. Hij komt om Satans heerschappij te breken en een nieuw verbond te sluiten van God met de menschen. Hij weet wat hij te doen heeft: een nieuw godsrijk komt hij stichten, het rijk van Gods vaderliefde, dat ook zijn rijk is, waarvoor hij de wetten uitvaardigt en de voor* waarden stelt om ertoe te behooren, waarover hij de bestuurders aanstelt met macht om te binden en te ontbinden, en wat zij zullen binden op aarde zal ook gebonden zijn in den hemel en wat zij zullen ontbinden op aarde, zal ook ontbonden zijn in den hemel. En iedere mensch is verplicht tot dat rijk te behooren en hem, den

Sluiten