Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus tc belijden voor de menschen desnoods met opoffering van het dierbaarste, dat hij heeft op aarde, zelfs van zijn eigen leven. Want hij, Jesus Christus, zal ook eenmaal komen als rechter van alle volken en dan eeuwige belooning schenken aan zijn getrouwen en eeuwige vervloeking uitspreken over hen, die hem verloochend zullen hebben voor de menschen.

Heeft-ooit een mensch ook maar gedacht aan zulk een onderneming? Heeft ooit zich iemand zoo durven in* dringen in het leven van anderen, zich zulk een rol durven toekennen ook maar ten opzichte van één enkelen mensch als Jesus ten opzichte van heel het menschdom?

En toch Jesus is zich van zulk een zending bewust en niets vermag die overtuiging te schokken of hem tot ontrouw aan zijn taak te verleiden, niet de hardheid van het vermoeiende predikleven, niet de strengheid van de vrijwillig aanvaarde armoe, niet de listige bekoring van den duivel, niet de herhaalde blijken van gemis aan inzicht bij zijn apostelen, niet de baatzuchtige leegheid in de bewondering der massa, niet de wrange haat en de hartstochtelijke openlijke en heimelijke tegenwerking van pharizeën en schriftgeleerden. Hij blijft prediken, hij blijft zijn apostelen onderrichten, hij blijft uitnoo* digen en bedreigen, en hij houdt niet op het brandmerk van zijn afschuw te drukken op de huichelarij van het pharizeeëndom. En als de ure komt van de macht der duisternis en Judas, zijn Apostel hem verraadt en Petrus hem verloochent en allen hem verlaten en hij geboeid staat voor zijn rechters, dan nog blijft ongeschokt zijn overtuiging, onwrikbaar de trouw aan zijn zending: ja hij is de Christus, de Zoon van den levenden God;

4 De Moederkerk.

Sluiten