Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde gerealiseerd is, valt samen met de Kerk. Maar dit rijk zal nog een tweede, definitieve, eschatologische periode hebben en aldus voortduren, ook wanneer de aardsche Kerk er niet meer zijn zal. Bovendien is het rijk Gods meer een geestelijk organisme, de Kerk de uiterlijke en maatschappelijke organisatie ervan. Yves de la Brière heeft de verhouding van het Godsrijk tot de Kerk in de volgende formuleering gevat: de Kerk moet het verlossingswerk van Christus op aarde voort* zetten en is als zoodanig het Godsrijk naar zijn uitwen* dig en maatschappelijk aspect; zij moet de heiliging der zielen bewerken en geeft als zoodanig het Godsrijk naar zijn inwendig en geestelijk aspect; zij moet het heils* werk voltrekken en bereidt als zoodanig het Godsrijk voor naar zijn toekomstig en hemelsch aspect. *)

Dat het Godsrijk op aarde de Kerk is, blijkt verder hieruit, dat Christus geen enkel ander rijk gesticht heeft; dat alles wat Hij omtrent dit rijk leert, op de Kerk van toepassing is; dat onze tegenstanders, gedwongen deze vereenzelviging van rijk en Kerk toegegeven, hun toevlucht zoeken in de ontkenning, dat het Godsrijk op aarde de Katholieke Kerk is of een andere zichtbare gemeenschap.

Niet slechts uit de prediking van het rijk Gods mogen we besluiten, dat Christus een Kerk wilde stichten; uif* drukkelijk ook heeft Hij zijn wil hieromtrent kenbaar gemaakt, zooals reeds afdoende blijkt uit de aangehaal* de Petraplaats, wier authenticiteit boven allen twijfel verheven staat.

Verder beval Christus al datgene, wat tot de stichting

>) Dict. Apol. de la Foi Cath., Eg lis e, col. 1248.

Sluiten