Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbestaan van het gezag aan de apostelen en van het onuersezag aan Petrus verleend. En Christus belofte ^Se?!Lkel de eerste, zij geldt voor a le tijden Daar* om Kan het niet anders, of dezelfde Kerk van Christus, die ten tijde der apostelen bestaan heeft, moet ook heden en te allen tijde bestaan, tenzij wij zouden willen beweren, dat Christus öf niet aan zijn voornemen gevolg heeft gegeven, om bij haar te blijven tot het emde der eluwen; öf gedwaald heeft, toen Hij verzekerde, dat de poorten der hel haar nooit zouden overweldigen.

Neen, onze goddelijke Hoogepriester heeft ons met als weezen achtergelaten. Maar tronend aan de rechter* hand des Vaders wilde Hij ook na zijn Hemelvaart met ons blijven, alle dagen tot aan het einde der wereld ) Zoo concreet mogelijk blijft Hij nog in ons «mddcniMt zijn bestuursmacht, met zijn leergezag en met zijn^priew terlijke offerdaad, om ook voor ons een „Weg te zijn naar de weügste weiden, om ook ons de "Waarheid voor te houden en opdat ook wy overvloedig het Leven" zouden bezitten. Door den Paus van Rome, en 'door de Bisschoppen in vereeniging met den Paus, en door de priesters als medehelpers der Bisschoppen, is Christus zelf het, die ons èn bestuurt èn leert èn heiligt De Kerk, en alles en allen in de Kerk, staat onder zijn invloed. Hij geeft eenheid, leven en wasdom. -Chmtus is alles in allen"*). „AUen zijt gij éen m Christus

Hij'is het „Hoofd, waaruit het gansche lichaam door gewrichten en vezels gestut en saamgehouden wordt en opgroeit tot goddelijke rijpheid"4)- Hij is nedergedaald

i) Matth. 28:20. *) Col. 3:11. *) Gal. 3:28. <) Col. 2:19.

Sluiten