Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het fijnste, en de vrucht het voortreffelijkste van den boom!

Jesus had Zelf gezegd: „Ik ben de wijnstok, gij de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, hij draagt rijke

vrucht Ik heb u uitverkoren en u aangesteld, opdat

gij moogt heengaan en vrucht dragen, en uwe vrucht duurzaam zij" *), „de menschen moeten uwe goede wer* ken zien."2) En de Apostel verklaart: dat Christus Zijn Kerk „heilig en vlekkeloos" wil zien *), en dat Hij Zich voor ons gegeven heeft om „zich een rein volk ten eigen* dom te verwerven, volijverig in het doen van goede werken."4)

„Hoe kan het ook anders, daar wij allen ledematen zijn van het eene lichaam, waarvan Christus het Hoofd, de H. Geest het hart is? Gelijk de joden wellicht het meest geprikkeld werden door Jesus' bovenmenschelijke heiligheid, zoo is de Kerk een voorwerp van haat niet het minst om de bovennatuurlijke deugd harer vromen.

„Men zou heele boeken kunnen schrijven over het wonderbare en schoone vroomheidsleven in de Katho* lieke Kerk. En men zou ook heele boeken kunnen schrijven over de middelen, waardoor het beoogde doel de vervolmaking van het geestelijk leven, te bereiken is, middelen welke getuigen van psychologische genialiteit bij hen, die ze hebben aanbevolen. Het zouden boeken worden over biecht, boete en gebed, en dagelijksche communie, over vasten en versterving en retraiten, over meditaties en veel andere geestelijke oefeningen, welke wij, Protestanten, slechts bij name kennen, maar die klaar en duideüjk toonen, dat de kostbare genadegave

') Jo. 15:5, 16. *) Mt. 5:16. *) Eph. 5:27. <) Tit. 2.14.

8 De Moederkerk.

Sluiten