Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijkste aanvechtingen, en de plichten van hun staat nauwgezet vervullen!

Vanwaar die zegenrijke gevolgen? Omdat de Katholieke Kerk is de „heilige" Kerk, die van haar Stichter een overvloed van heiligende middelen ontvangen heeft, voornamelijk de Sacramenten, de heilige teekenen, die genade mededeelen. Alleen zij, die „practiseeren" kun* nen den_zegenrijken invloed dier levende wateren des heils in hun zieleleven constateeren, de kracht van Christus' Verlossingswerk gevoelen en concreet leeren aanwenden, anderen kunnen de paedagogische waarde inzien en beschrijven, zooals de groote dichter Goethe m zijn „Wahrheit und Dichtung" *■) dit op meesterlijke wijze gedaan heeft: „de Sacramenten bevatten het hoogste van den godsdienst, ze zijn het zinnelijk-waar* neembare symbool van een buitengewone goddelijke gunst en genade". Wanneer de mensch zijn natuurlijke krachten en gaven niet verwaarloost, — want de genade veronderstelt de natuur — dan vindt de priester in zijn sacrament den steun voor zijn celibaat, de gehuwde voor zijn zware verplichting als christen-echtgenoot te leven, de jongeling een stut voor zijn wankele schreden op het onveilig levenspad, het argelooze kind een schuts voor zijn onschuld, ja, in de Sacramenten schuilt de geheime kracht voor het gewone en meer volmaakte, voor het ascetische en mystieke leven in en door Christus I

4. De onuitputtelijke vruchtbaarheid in alle goed. He* voornaamste gebod van Christus is de naastenhefde, zij moest het kenteeken zijn der ware kinderen ') 2 Teil, 7. Buch.

Sluiten