Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods voor heel de wereld. Niets is meer geschikt deze naastenliefde aan te kweeken dan deze twee groote waarheden der Katholieke leer: dat wij te samen mt* maken het mystieke Lichaam van Christus en dat we onderling verbonden zijn door de Gemeenschap der Heiligen. Vandaar niet alleen individueele, religieuse heiligheid, doch ook sociale weldadigheid voor het famüie* en het maatschappelijk leven, godsdienstige uiting op alle mogelijke cultureel gebied!

Wat heeft de Kerk niet gedaan voor de zedelijke ver* heffing van de vrouw, de opvoeding van het kind, het aankweeken van de persoonlijke eigenwaarde, de zieken, de armen, de weezen! . L . ,

In De Tijd van 28 Nov. 1902 lezen we het volgende citaat van de bekende Anna de Savornin Lohman „ln Oost* en West*Indië, in de R. K. Rijnprovincie heb ik van zeer nabij het voorbeeldig leven gezien van K. K.. zendelingen en pastoors, en 't groote nut, verricht door nonnen als onderwijzeressen, als ziekenverpleegsters, enz Niet ik alleen, mannen en vrouwen die in ons vaderland, hetzij uit onwetendheid hetzij uit Met*durven^ den R K. Godsdienst schouderophalend bespotten, neb ik daar te midden van melaatschen en verachte zwarten, van stervensvrees en eenzaamheid met beschaming hoo* ren erkennen, hoe de R. K. ontferming alle andere te boven gaat". Heel de wereld spreekt tegenwoordig over cultuur en beschaving. Alles wat den menschellen geest op wetenschappelijk gebied verrijkt, of wat by draagt tot stoffelijke lotsverbetering der menschheid, schrijft men cultureele waarde toe. Maar wanneer men spreekt over het Kathoücisme als een machtigen be* schavingsfactor, dan halen velen de schouders op, mee*

Sluiten