Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven vasthouden aan het eenmaal overgeleverde, „doch al zouden wij zelf of een engel uit den heme u êen ander evangelie verkondigen dan wij u verkondigd hebben, die zij gevloekt'*1). Iedere gewilde afwijking m geloofszaken is zondig en zulke scheurmakers moe en beslist uitgesloten worden: „Ik vermaan u dat gij allen eenstemmig zijt en dat er geen scheuringen bij " bestaan, m?a' dat g| vast aaneengesloten blijft in denzelfden zin en In eenzelfde gevoelen"2); „laat u met een scheurmaker, na hem een- en andermaal gewaarschuwd te hebben, verder niet in, wetend dat zoo iemand geheel en al uit de voegen geraakt is en zondigt, terwijl nu zich zelf veroordeelt" ")•

De geschiedenis leert ons, dat er al spoedig een geloofsregel was, van den eersten tijd af een soort geloofsbelijdenis; daarna zien we de inrichting yan catechumenaat en catechese, de geloofsverdediging door de apologeten, de ketters worden gemeden en de martelaren juist naar hun geloofsovertuiging gevraagd; van de opzieners der Kerk verlangde men, dat zij goed de leer konden uitleggen en valsche leeringen konden

WeToteopeden dag van heden is de Kerk trouw gebleven aan deze opvatting en deze praktijk, zooals zij ook met de uiterste zorg waakt voor de apostolische opvolgmg, het fundament der eenheid. Petrus, de rots, de sleuteldrager, de opperherder leeft nog voort m iederen Roomsehen Bisschop, den Paus; en de twaalf met:ü hun bijzondere voorrechten boven het volk, vmden we

« Gal 1:8. ') I Cor. 1:10. ') Tit. 3:10. *) Cf. I Tim. 1:3, m'éSiin Tim. 1:13; 2:15; 4:3; I Petr. 3:15.

Sluiten