Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles de natuurlijke, gezonde vrucht is, die ontspruiten moest uit zulk een kiemkrachtig zaad!

We zijn tot de conclusie gekomen, dat „de Katholieke Kerk Christus Kerk is"! „Wie met milde hand zaait, zal ook in milden overvloed maaien"1), zoo getuigt de Apostel. Dit is gedeeltelijk reeds bewaarheid, ofschoon de oogsttijd nog lang niet is aangebroken!

Moge het koren steeds meer rijpen, en nog overvloe* diger graan voortbrengen, opdat allen dien heerlijken akker mogen bewonderen, en uit de schoone vrucht het werkelijk kiemkrachtige zaad erkennen, vóórdat de sik* kei in het volle graan geslagen wordt!

De groote Aurelius Augustinus, de heilige bisschop van Hippo (354-430), die steeds met ijver Gods Woord onderzocht om daarin rust voor zijn hart te vinden, en wiens arbeid het kenmerk droeg, dat hij de kracht der waarheid aan zijn hart had ondervonden, deze groote geest schreef in het eerste jaar van zijn episcopaat tegen de Manichaeën*): „Behalve de echte onbedorven wijs* heid der Katholieke Kerk zijn er nog vele andere din* gen, die mij zeer rechtmatig in haar schoot houden: mij houdt in haar schoot de overeenstemming der volken en geslachten; mij houdt daarin het gezag door wonde* ren begonnen, door de hoop gevoed, door de liefde ver* meerderd, door de oudheid bevestigd; mij houdt daarin de opvolging der priesters tot op het huidig episcopaat sedert den Stoel zelf van Petrus den Apostel, aan wien de Heer na zijn verrijzenis beval zijn schapen te weiden; mij houdt daarin eindelijk de naam zelf van Katholiek! welken naam deze Kerk alléén onder vele ketterijen niet

*) II Cor. 9:6. *) Contr. epist. fund. Manich. IV.

Sluiten