Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus onfeilbaarheid bereikt wordt. Waardoor — om het juist te zeggen - het leergezag der Kerk door den br> zonderen bijstand van den H. Geest vrij bewaard wordt van alle dwaling bij de vaste en uiteindelijke bepaling en voorstelling der geloofs* en zedenleer.

Deze laatste woorden, geenszins vrij of naar eigen goeddunken maar volgens de vaststaande leer der Kerk en der Overlevering gekozen, waarschuwen reeds tegen voorbarigheid en overdrijving. Wordt er eenerzijds ge* sproken van een onfeilbaarheid „door den bijzonderen bijstand van den H. Geest", waardoor het karakter eener medegedeelde, onmogelijk dus met de eigen goddelijke onfeilbaarheid gelijk te stellen dwahngs*vnjheid wordt uitgedrukt, anderzijds wordt het terrein dier immuniteit tot de sfeer van geloof en zeden streng beperkt en daarin nog wel tot een uitoefening, welke moet voortkomen uit het duidelijke gebruik der volheid van leergezag dat dan wil overgaan tot een uiteindelijke en allen verplichtende bepaling der waarheid.

Men lette wel: der waarheid, die dus geloof vraagt om haar karakter van vaststaande waarheid en geenszins omdat de Kerbhet aldus heeft verordend gelijk velen wellicht meenen en Sabatier openlijk durfde voor te stellen omtrent de waarheid van Maria s Onbevlekte Ontvangenis. ») Want ook hier geldt voor ons het woord van Christus: „Het is het werk Gods, dat gij gelooft J Laat ons nu verder op den innerlijken aard der onteil* baarheid, als inwerking Gods op het leerend verstand, maar niet ingaan. Het zou toch slechts een poging zijn, welke ons klein verstand niet erg ver zou kunnen voe<

1) Lesreligions d'autorité et la religion de 1'Esprit blz. 305.

2) Joan. 6:29.

Sluiten