Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou dwalen, wat zou dan gebeuren? Ofwel heel de Kerk zou zijne uitspraak aanvaarden - en het was gedaan met de onfeilbaarheid en onvergankelijkheid der Kerk, ofwel de Kerk zou tegen de leering van den Paus op* stVan en haar verbeteren - en het was gedaan met de orde! door Christus gesteld, de kudde immers zou den

hWatr Christus tot Petrus zeide, geldt ook van den Pa^ H« sprak immers tot Petrus als één met zime oDvolfiers Anders zou de basis, het fundament bij Petrus' d^ood zijn vervallen, zou de herder al dra de Sdde hebben verlaten, zouden de „poorten der hel reVds blfna negentien eeuwen vrij. spel hebben gehad tegen de steun* en leidinglooze Kerk. Er is dan ook zelfs leen schijn van grond te vinden om te betwijfelen dat Ser in pSrus tevens niet zijne opvolgers werden toe*

rS^^^hL de traditie getuigenis afleggen da? wij Christus' woord juist hebben verstaaru Terwtf de oudste christelijke litteratuur, hoewel niet direct^ vraagstuk behandelend, deze waarheid toch reeds in leer Tprak^k voldoende verkondigt, hooren wij Leo den Prnote haar met korte klaarheid formuleeren: „De toiï&J^MvM dat in den vorst der apostelen ïgemzen £ eeuwig." *) Geen wonder dan ook a s w» zien dat in de vroegste eeuwen, waarm toch de hierar c£sche ukbouw der Kerk nog onmogehjk tot de regel* maarderktere ontwikkeüng en perfectie kon zijn ge* k?men, een CalUstus reeds tegen het Montanisme een ïnnocentius tegen het Pelagianisme, een Coelestmus

1) Sermo 3.

Sluiten