Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

situm fidci", den den geloofsschat vast en waakzaam

voortzetten. , A

Tegenstanders van dit dogma zoeken onvermoeid de lange geschiedenis af, die het Christendom reeds heeft doorleefd, of zij toch maar geen Paus kunnen ontdek* ken, wiens onfeilbaarheid.... gefaald zou hebben Het is hun volle recht. Maar zonder resultaat Noch een Liberius met de Sirmium-kwestie, noch een VigiHus met de Capitula-veroordeeling, noch een Honorius met de hem ongunstige ConciHe-verklaring noch een Urbanus met de Galiiei*geschiedenis mogen bij juiste en eerlijke beschouwing als bewijs tegen de persoonlijke heid des Pausen worden aangevoerd. Laat de houding dezer Pausen soms niet even vast geweest zijn feitis toch, dat én tijdens én na deze gedragingen het geloof aan de persoonlijke onfeilbaarheid der Pausen in den tot de ware opvatting beperkten zin - zooals boven omschreven - even goed vaststond en dat al die feiten niets in zich bergen, wat bij rechtzinnige en onbevooroordeelde beschouwing, bij passend onderscheid tusschen privaat persoon en hoogste leeraar der Kerk, tus* schen minder opportune uitspraak en^dwaling^tosschen onduidelijkheid en onjuistheid, ^.^"5 bestrijding en goedkeuring, tusschen de ware, tot de definitie van goloef en zeden beperkte onfeilbaarheid werkelijk zou kunnen schaden

Wie wil toegeven, dat sommige zaken, als b.v. de oeruchte Galflefczaak, minder gelukkig geloopen zijn, mag dat doen, ook zonder „blos van schaamte op zijn ge* laat Hij bedenke echter tevens, dat hier onmogelijk een 0nfeimaarheids*kwestie kan gesteld worden. Maar hy vergete ook niet, dat dergelijke feiten én door hun zeld*

Sluiten