Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schelijke leiding den sterken vloed en de wilde veelheid van dwalingen en twijfels nooit zoo lang zou hebben gekeerd. Hier geeft de historie van twintig eeuwen ant* woord op het wijze dilemma, door den Pharizeër Ga* maliël bij de eerste stappen van het Christendom in de

historie gesteld: „ laat hen begaan. Want als dit plan

of dit werk uit menschen is, zal het mislukken."*) En een proef van twintig eeuwen mag toch wel lang genoeg heeten.

Is het feit en de historie der kerkelijke onfeilbaarheid zulk een wonderbare bevestiging van haar waar en goddelijk karakter, verschijnt dat historische wonder nog scherper omlijnd, als we het gedragen zien door een eenÜng, den Paus, minder moeilijk maar mooier nog en daarom van uiterst groot gewicht en nut wordt de waar* heid omtrent den drager van dit onfeilbaar gezag, als we haar beschouwen in haar gaaf geheel. Steeds meer wint de gedachte veld, dat een verkeerde en onvolledige op* vatting bij niet katholieken hieromtrent voor het geloof aan het primaat en aan het onfeilbaar leergezag een bij* zondere maar ongegronde moeilijkheid heeft geschapen. Eenmaal in die verkeerde opvatting verdwaald, heeft men dan in het Vaticaansch Concilie, dat door tijds* omstandigheden niet in de gelegenheid kwam om naast de uiteenzettingen over den Paus ook speciaal over de bisschoppen te spreken en dat zoodoende voor den on* ingewijde een min of meer exclusieve belichting van de persoonlijke onfeilbaarheid des Pausen leek, nog een bevestiging meenen te vinden.

i) Hand. 5:38.

Sluiten