Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe dit zij, iedere moeilijkheid verdwijnt en de onfeil* baarheisdleer verschijnt in aantrekkelijke integriteit aan wie kennis neemt van de zuivere en geheele leer der Kerk in dezen, welke leer nog wel ooit kans zal krijgen de scherpste belichting te ontvangen.

Is dan naast den Paus nog een ander drager der onfeil* baarheid? Zijn wellicht de bisschoppen ook in het bezit van dit voorrecht?

Gewichtige vraag, die een juist en scherp antwoord vordert maar tevens door dat antwoord zoo'n schoon licht werpt op de heerlijke eenheid van Christus' Kerk.

Wat is dan de waarheid?

Niet waar is, dat ieder bisschop, waar opvolger in het episcopaat van de apostelen, ook persoonlijk drager der onfeilbaarheid zou wezen even goed als de Paus. Tegen alle tendenz naar deze meening, welke soms in mensche* lijke en plaatselijWiistorische omstandigheden wellicht verklaring maar geenszins rechtvaardiging vond, stond en staat de vaste leer der Kerk.

Niet waar is, dat een bisschop, die krachtens goddelijk recht bestuurs*macht heeft over zijn onderhoorigen, die in zijn gebied een jurisdictie uitoefent, door God aan zijn ambt verbonden, daarmee tevens de hoogste macht in absoluten zin zou voeren. Waar zou dan de macht van Petrus gebleven zijn, die toch ook over die schapen en lammeren de hoede en leiding heeft gekregen?

Niet waar is dus, dat de bestuursmacht en het leer* gezag der bisschoppen immuun zou wezen van afhanke* lijkheid of beperktheid, welke macht hen zou maken tot ware Pausen van een eigen kleine Kerk. Weg ware dan alle eenheid en wankel en los stonden al die Kerkjes van de Petrus*rotsl

Sluiten