Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet waar is dus, dat hun leergezag, als persoonlijke uitspraak, als eenllngs*leering onfeilbaar zou wezen. Een conclusie, welke de traditie steeds reeds trok uit den aard hunner subordinatie aan het primaat en hunner limitatie tot een beperkt territorium.

Niet waar is dus, dat de bisschop, al staat hij wegens zijn publieke autoriteit nog zoo ver uit boven het doe* torale gezag van de grootste godgeleerden en zeden* meesters, die enkel op het gezag hunner bewijsgronden mogen steunen, in zijn leergezag, dat in den regel inner* lijke onderwerping met volle recht vordert, een uiteinde* lijke beslissing zou kunnen geven. Hun eigen beroep op Rome ontkent dit trouwens alle eeuwen door.

Wel waar is echter, dat een bisschop niet enkel indi* vidu, niet enkel particulier bestuurder van zijn bisschop* pelijk territorium is.

Wel waar is, dat hij tevens medelid is van het groote lichaam, dat door het heele wereld*episcopaat, de Paus incluis, wordt geconstitueerd. De Paus incluis: niet al* leen als gelijke, niet alleen als bisschop van een eigen bisdom, Rome, maar tevens als hoofd, als band, als element van eenheid, want aller saamhoorigheid met hem, aller onderwerping aan hem vormt juist den band, waardoor de episcopale wereld*eenheid tot één groot bestuurs*lichaam wordt verbonden. Zoo werken ze allen samen, ieder zijn kudde weidend maar in onderdanig* heid en saamhoorigheid met den oppersten herder, aan de algeheele hoede van den éénen schaapstal van Christus.

Wel waar is, dat de bisschoppen, wanneer zij als leden van dit episcopale wereld*lichaam, hetzij in oecumenisch Concilie vereenigd, hetzij over de wereld verspreid

Sluiten