Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel hoogwaardige afgescheidenen, wellicht te bester trouw die, dragend vaak nog het ware merkteeken der geldige wijding en nooit verliezend de daarin wortelende bisschoppelijke wijdingsnacht, sinds eeuwen los staan uit de rij dier grootsche eenheid en met het breken van dien eenheids*band de medewerking aan een onfeilbare hoede der wereld-kudde hebben verloren. Zij vooral, wier ziel het goddelijk teeken draagt van geroepene en gerechtigde om het dolende menschdom onfeilbaar mee te leiden, o mogen hun wegwijzende handen toch weldra het contact terugvinden met de groote eenheid, mogen zij weldra door een van Christus gestelde subordinatie aan Petrus' opvolger zich zelf weer inlijven in die levende eenheid van het groote, bisschoppelijke leergezag. Dan zal de hand hunner leiding weer onfeilbaar zijn en hun leering met alle anderen samen weer steunen op den nooit f alenden bijstand van Hem, die met allen wilde zijn alle dagen. Het is immers te jammer, dat zoovelen, die in het verre Oosten wel nog door een zelfde hand* oplegging zijn gewijd, wel nog hetzelfde altaar beklim* men en hetzelfde Brood des Levens breken, zelf en met hen hunne onderhoorigen niet meer eenzelfde geloot, eenzelfde belijdenis hebben, wijl zij zich los hebben ge* maakt uit de eenheid van het leergezag. Geve God, dat ook hun stem weer dra mee ga klinken m het groote wereld-koor 'der opvolgers van de apostelen, dat net ééne en onfeilbare Credo van Christus aan de komende eeuwen overgeeft. Geve God, dat, als straks die wereldeenheid wederom getoond wordt in de gemijterde samenkomst van een oecumenisch Concilie om net derde tiental dier grootsche eenheidsmanifestaties m te zetten, ook allen, wier wijding hen daartoe bevoegd

Sluiten