Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst en rechtstreeks op de waarheden, welke in die bronnen lagen opgesloten. .

Nu is het voor geen twijfel vatbaar, dat de uitoetening van dit leeraars*ambt en de volvoering van deze op* dracht doel noch duur kon hebben, als de Kerk tevens niet onderkennen kon én de bronnen zelf én den waren zin en inhoud der daaruit spruitende waarheid, als zij niet bij machte was zoowel kettersch gif uit de zuivere wateren der waarheid te weren als ook het ware woord te kiezen, waarin die waarheid juist en zuiver kon wor* den voorgedragen. Daarom heeft de Kerk altijd haar onfeilbaarheid gehandhaafd voor de onderkenning van de ware boeken der H. Schrift en de monumenten der Traditie, voor de bepaling van den juisten zin der open* baring, voor de veroordeeling van alle met die waarheid strijdende dwaling, voor de juistheid der dogmatische terminologie en decreten.

Meer nog. Een juist besef van het doel en den zin der onfeilbaarheids*gave doet ons aannemen, dat met dit alles, bij ontstentenis van nog omvangrijker en even teil* looze middelen, de mogelijkheid nog geenszins gescha* pen is om de volheid der christelijke waarheid in den loop der eeuwen en in de branding der bestrijdingen veilig te bewaren en onvervalscht te verspreiden. Daar* toé vraagt en vordert de Kerk met logische noodzake* lijkheid een onfeilbaarheid voor alle feiten en leeringen, welke, hoewel niet liggend in de rechtstreeksche open* baring, toch zoo innig, zoo natuurlijk, zoo noodzakelijk met de openbaring verbonden zijn, dat zij zonder schade en gevaar voor het geloof en den juisten zin der ge* openbaarde waarheden onmogelijk in twijfel of dwaling mogen geraken. Dit secundaire maar even gewichtige

Sluiten