Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opbouw van het geesetfijk gebouw der Waarheid, mag loslaten of missen; dat de H. Geest, die de leiders der Kerk „alle waarheid" zou leeren, zeker in datgene Zijn bijstand niet kan laten ontbreken, wat ook maar één enkele en op slot zelfs alle waarheden zou doen wanke* len; dat eindelijk de Zaligmaker, die met Zijn Kerk is „tot aan het einde der wereld" zeker Zijn onfeilbaar helpende hand niet mag terugtrekken daar, waar de leiding dier Kerk direct of mdirect komt te staan voor den tweesprong van waarheid of dwaling en waar toch zuiver menschelijk oordeel en enkel menschelijke wijs» heid vaak zou moeten en in ieder geval zou kunnen falen.

Al strekt de Kerk dan ook nog zoo breed haar be* hoedende handen uit, waar het gaat om den omvang harer onfeilbaarheid, niemand, die het feit der onfeil* baarheid, gelijk door Christus bedoeld, aanneemt, kan reden hebben moeilijkheid tegen dezen omvang te maken. Er mogen oogenblikken geweest zijn, dat die omvang door gemis aan toepassing, welke nog niet noo* dig was gebleken, door gemis ook aan bestrijding, bij eerste experientie in twijfel getrokken of omstreden werd, telkens toonde de houding en handhaving der Kerk, de goede verdediging van godgeleerden, de feite* lijke overwinning der waarheid dan aan, hoe juist en gerechtigd het kerkelijk leergezag ook hier weer de breedte zijner rechten had gemeten.

Zoo is het gegaan, toen het hoogste kerkelijk leer* gezag zoo menige waarheid, die als theologische con* clusie moest gelden en wier loochening niet zonder fatale reactie op de rechtstreeksche openbaring zou gebleven zijn, tegen den sterksten tegenstand handhaafde.

Sluiten