Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latijnsche Vulgata, die door den H. Hieronymus ver* vaardigd werd op last van Paus Damasus (383—405). Omdat er door het groot aantal Latijnsche vertalingen, die in de Kerk in omloop waren, moeilijkheden en ver* warringen ontstonden, heeft het concilie van Trente ver* ordend, dat uit al deze Latijnsche vertalmgen alléén de Vulgata (= de onder het volk verspreide) als de publieke en oficieele tekst der Kerk zou gelden en derhalve bij elke publieke uitoefening van het kerkelijke leerambt moest gebruikt worden. Uit het decreet volgt, dat de Kerk deze vertaling beschouwt als een getrouwe weer* gave van den geïnspireerden tekst. Dit is echter niet aldus te verklaren, alsof de Vulgata altijd en overal den oorspronkelijken tekst weergeeft, maar alleen, dat zij in zaken van geloof en zeden geen dwaling bevat. Ook moet men het decreet niet in dien zin uitleggen, dat het concilie de Vulgata stelt boven den oorspronkelijken tekst of boven de Grieksche vertalingen; over deze wordt volstrekt geen oordeel uitgesproken. Deze teksten mogen en moeten bij de studie en verklaring der H. Schrift gebruikt worden; het is zelfs mogelijk, dat zij beter den oorspronkelijken tekst bewaarden dan de Vul* gata, maar alleen deze laatste is door het kerkelijk Leer* gezag openlijk goedgekeurd en alléén haar betrouwbaar* heid is ons door een publieke uitspraak gewaarborgd.

Het lezen der H. Schrift. Het lezen der H. Schrift is voor den geloovige niet noodzakelijk ter zaligheid, om* dat hij door de prediking van het kerkelijk Leergezag meer dan voldoende kennis van den christelijken gods* dienst kan verwerven. Er wordt wel eens beweerd, dat Christus bevolen heeft de H. Schrfit te lezen en men beroept zich daarvoor op den tekst van Joa. 5, 39, die

Sluiten