Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben op hun wijze, namelijk door het bestrijden der waarheid, getuigenis gegeven van de leer der Kerk van Utmstus. De voornaamste hulpmiddelen, die het kerke* lijk Leergezag ten dienste stonden bij het bewaren der Overlevering, zijn de volgende: a. de geloofsbelijdenissen en geloofsbepalingen; b. de acten der tekvnrgaSS en Pausen; c. de Kturgische boeken; d. de handelïgn der martelaren; e. de geschriften der H.H. Vaders en der£rïf' d? documenten van de geschiedenis der Kerk; g. de werken der christelijke kunst.

hViPmiddelen leveren een afdoend bewijs voor de echtheid eener traditie, wanneer zij een plechtig ge* tmgenis bevatten van het kerkelijke Leergezag over een geopenbaarde waarheid of wanneer zij aantoonen dat een waarheid als geopenbaard door het geheele Leer* gezag geleeraard of door de geheele Kerk geloofd wera Wanneer echter deze hulpmiddelen zulk een overeen stemming met bewijzen, of zelfs positief aantoonen, dat

^ee^,°VerCenStlmïng bestond' dan volSt d»aruit nog met dat een waarheid niet tot de Overlevering behoort Wat het eerste geval betreft, kan er immers een alge* ^nJl^T66118*!111^ fa de Kerk bestaan hebben, whzen' ^JT^J* gegevens kan be*

wijzen, wat de tweede veronderstelling aangaat, moet men bedenken, dat niet alles, wat in de Overlevering vervat is, altijd uitdrukkelijk in de Kerk geleeraard werd; want al was de Openbaring met de apostelen af* £,irie.ün-de kenni8.en Prediking der geopenbaarde waarheden is er vooruitgang en ontwikkeling mogelijk Verschillende hulpmiddelen bij het bewaren der Over*

kZTIx h?lder dC v*?8CfcIlen<fe hulpmiddelen, die de Kerk bij het bewaren der Traditie ten dienste stonden

13 De Moederkerk.

Sluiten