Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de Kerkleeraren hebben als getuigen der Traditie groot gezag. Terwijl het gezag der H.H. Vaders vooral berust op het feit, dat zij in den eersten tijd der Kerk leefden (de laatste der Kerkvaders, Joannes Damasce* nus, leefde in de 8ste eeuw), wordt bij de Kerkleeraren vooral de nadruk gelegd op hun meer dan gewone theo* logische kennis. De laatste der Kerkleeraren zijn Al* phonsus de Liguori en Petrus Canisius.

Kerkelijke schrijvers zijn degenen, die door hun gods* dienstige geschriften hebben uitgeblonken, maar niet door de Kerk als heilig beschouwd worden of in een of ander punt gedwaald hebben. Onder hen zijn de voor* naamsten Tertullianus en Origenes.

Wanneer wij nu de vraag stellen, welke het gezag der Vaders is, dan nemen wij dezen term in den meest uit* gebreiden zin.

Wanneer de Vaders overeenstemmend leeren, dat een of andere waarheid geopenbaard is, dan is dit een zeker en overtuigend bewijs, dat deze waarheid hoort tot de Goddelijke Overlevering. De Kerk heeft de leer der Vaders altijd als de hare beschouwd en in geval van twijfel en twistvragen de geschriften der Vaders ge* raadpleegd. Het kan immers niet anders, of de leer van mannen, die door heiligheid en deugd en vaak door hun waardigheid een leidende plaats in de Kerk in* namen, moet in overeenstemming zijn met het kerkelijk Leergezag en met het geloof van het katholieke volk.

De Vaders moeten echter met elkander overeenstem* men. Daartoe is niet vereischt, dat allen zich over een bepaald punt hebben uitgesproken. Deze overeenstem* ming kan ook indirect blijken. Dit is het geval, wanneer mlle Vaders van één tijdvak overeenstemmend leeren;

Sluiten