Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het is immers mogelijk, dat een of ander leerpunt vroe* ger niet ter sprake kwam en eerst door de aanvallen der ketters nauwkeuriger verklaard en omschreven werd. Wanneer meerdere Vaders uit verschillende tijden en landen met elkaar overeenstemmen, terwijl de andere niet in verzet komen, dan is dit een bewijs voor de goddelijkheid eener overlevering. Eveneens wanneer enkele Vaders een leer verdedigen in zulke omstandig* heden, waaruit duidelijk blijkt, dat zij als woordvoerders voor de geheele Kerk optreden. Dit was bijv. het geval in den strijd van den H. Augustinus tegen de Pelagianen.

De overeenstemming der Vaders is alleen dan een bewijs voor de Overlevering, wanneer zij een leer voor* stellen als door God geopenbaard en door de Christenen te gelooven. Indien dit niet blijkt, dan bestaat dit bewijs niet, al blijft het gezag der Vaders ook in dit geval van zeer groot gewicht. Wanneer zij echter over profane wetenschappen een oordeel vellen, dan is hun gezag niet grooter dan dat van andere schrijvers.

Welk is het gezag der theologen bij het vaststellen der Overlevering? Door theologen verstaan wij die ge* leerden, die na de 12de eeuw de christelijke leer meer systematisch en methodisch hebben uiteengezet. Zij hebben datgene, wat bij de H.H. Vaders hier en daar, naarmate de gelegenheid zich voordeed, werd uiteen* gezet, ordelijk gerangschikt en volgens een bepaalde methode behandeld; bovendien hebben zij zich meer er op toegelegd, om de geopenbaarde waarheden door wijs* geerige bewijsgronden te verduidelijken en te ver* dedigen.

Het gezag der theologen is niet zoo groot als dat der H.H. Vaders, want deze laatsten bekleedden meestal een

Sluiten