Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogen rang in de kerkelijke hiërarchie en de Kerk heeft aan de meesten onder hen (de H. Vaders in engeren zin en de Kerkleeraren) door haar goedkeuring een bizonder gezag toegekend. Van de theologen kan men dat niet zeggen. Niet de theologen afzonderlijk, maar de scholen der theologen worden door de Kerk als ge* tuigen der Overlevering erkend. Wanneer de theologen in standvastige overeenstemming een waarheid als door God geopenbaard aannemen, dan is dit een zeker be* wijs voor de Overlevering. Er bestaat immers zulk een enge band tusschen de scholen der theologen en het kerkelijk Leergezag, dat al datgene, wat de theologen in onderlinge overeenstemming en gedurende langeren tijd als door God geopenbaard aanvaarden, noodzakelijk als de leer der Kerk moet beschouwd worden.

Volgens de plechtige verklaringen van verschillende Pausen heeft de H. Thomas van Aquino onder de theo* logen een geheel bizonder gezag. Zoo heeft Leo XIII in zijn Encycliek „Aeterni Patris" van 1879 de katholieke scholen verplicht, de leer van den heiligen Thomas te volgen. Hij immers, zoo zegt de H. Vader, heeft de leeringen der Vaders verzameld, wonderbaar geordend en zoo rijk ontwikkeld, dat men hem met recht als een geheel eenige hulp en als een sieraad der katholieke Kerk beschouwt. Ook herinnert de Paus aan de opval* lende eer, welke aan den H. Thomas werd bewezen door de vaders van het Concilie van Trente, die naast de H. Schrift en de Pauselijke decreten ook de Summa van den heiligen Kerkleeraar op het altaar geplaatst hadden. Pius X verklaarde in 1914, dat „den H. Thomas volgen de veiligste weg is tot een diepe kennis der Goddelijke dingen". Ook Paus Benedictus XV heeft deze voor*

Sluiten