Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart en ziel dat Christus onze énige Middelaar is; maar hetzelfde geloof leert ons, dat Hij de wonderkracht van zijn bemiddeling heeft overgedragen aan de zichtbare Kerk. Er is alleen genade in zijn Verlossing, waardoor ons gebed dageliks de hemel bereikt; en meteen mogen wij danken, dat de stroom van zijn genade ons toevloeit m de bedding van de Kerk. Goddelik verdient uitsha* tend heiwerk van God te heten; welnu, de Kerk is Gods meesterwerk, waarin zijn almachtige vermogens zich eindeloos betuigen. In één adem verzuchten wij daarom, Ood en zijn Kerk toegewijd te zijn, want in één adem yan scheppende liefde is de nieuwe Adam en zijn vol* talhg geslacht bezield. Ver van Christus' invloed te ver* minderen, geeft de Kerk uitbreiding aan zijn Rijk. In de Kerk groeit Christus' mystiek lichaam voor onze ogen JJe leer van het Katholicisme beantwoordt aan de leer Eyan£elie- Voorzover onze katechismus niet met de Bijbel letterlik wordt gedekt, levert het ene boek de redelike verklaring van het andere. Eén levend Woord, van mond tot mond overgeleverd en aan het hart van de Kerk als het onvervreemdbaar geloofspand toever* trouwd, klinkt in de Blije Boodschap en in het Credo, dat wij als kinderen van het licht zo feestelik zingen. Up dezelfde grondslag van apostoliese waarheid berus* ten de geschreven en de gesproken openbaring, die sa* men m de atmosfeer van de Kerk ademen. Christus leerde als een machthebbende met gezag, en dat gezag heeft Hij zijn Kerk toegekend. Wat de Kerk leert, weet ze onmiddelik van haar Meester.

De genade van het Katholicisme heeft de genade van het Evangelie zuiver aan de bron opgevangen. Aan de Kerk gat Christus zijn vermogen om zonden te vergeven

Sluiten