Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo juist bereikt mij het bericht van een nieuw-Engelsche vertaling uit Amerika door een katholieke vrouw van Hollandsche afstamming, die ad hoe hier komt studeeren, waar eenmaal Petrus Kanis als kind, in de St. Steven het Sacrament aanbad.

En nauw was de emancipatie der Hollandsche katholieken een feit, of Broere en Schaepman hebben elk naar hun wijs deze Vondelhymne weer opgevat; de eene maakte er een dithyrambe, de ander een cyclus lierzangen van. In welk land werden Pius X's voorschriften over de dagelijksche en de kinder-Communie zoo welkom als hier ontvangen? Waar vindt ge onzen stillen ommegang?

En weldra kwam in Zuid-Nederland de kranke-blanke priesterfiguur van Poppe met zijn Eucharistische Kruistocht onder de kleinen, door Breda en den Bosch onmiddellijk voor de arbeidende meisjes overgenomen, en door Haarlem en Limburg in „De Graal" vertaald.'

Ja, wij leven nog van het erfdeel onzer vaderen, het hoogtepunt van den katholieken eeredienst is in Nederland ook altijd het hoogtepunt onzer nationale katholieke devotie geweest; en het groote internationale Eucharistisch Congres van Amsterdam 1925 kwam ons dan ook rechtens toe.

Ik ben nu in de gelegenheid om als slot van dit boek aan Nederland aan te bieden, de primeur van het eerste hoofdstuk van het vierde Boek der Navolging van Christus; in den oorspronkelijken tekst van Geert Groote. Gelijk iedereen na lezing in zal zien, is hieruit door den braven novicenmeester van den Sint Agnieten* berg niet alleen elke herinnering aan Geert Gröote's wereldsch leven zorgvuldig geschrapt, maar is tevens

Sluiten