Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Coemt tot mynre tafelen: gi syt geropen ende genoet.

6. Comt nu tot my ende en versmaet my niet, op dat gi hier na van my niet versmaet en wort ende dan hoeren moet: Gaet van my.

7. Comt tot my, die u hertelicke mynne ende ut myn* nen voer u tgelach betaelt hebbe. Tis goet in myn taver* nen te gaen: tis al betaelt ende afgedaen. Weest vrolick ende blyde op myne cost.

8. Soe gaet vry, ende niet alleen gi, mer comt alte* samen tot my, geestelic ende weerlick, goet ende quaet, arme ende ryck, ende wie gi syt al gelic.

9. Comt tot my al die gene die daer arbeyt inden arbeyt der penitencien,ende verladen synt mit swaere temptacien! Coemt ende ic sal u vermaken en ic sal u den last der temptacien ofnemen.

10. Ic sal u met mynen heiligen lichaem ende bloede spisen ende laven, verblyden ende vermaken, dat gi al u leet ende al u verdriet sult vergeten.

11. Coemt tot my, sonderlinge gi altesamen, die welc daer arbeydende synt inden arbeyt der sonden, ende verladen synt met groten schulden; bekiert u ende coemt met ganser herten tot my.

12. Myn vader en heeft my niet gesent in der werlt, om dat ic die werlt oerdelen sal, mer dat die werlt doer my verlost worden solde.

13. Ende daer om en vreest niet voer my, mer coemt alle gader, nymant wtgenomen.

14. Ic sal u die sonden geerne vergeven, ick sal u die scolt der pynen quytschelden, want myn vader heeft my al oerdel geven.

15. Coemt dan tot my, ic sal u vermaken myet my

Sluiten