Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47. O here voer come (mi) myt dynre gracien. Ic byn een arm cranc onreyn sondich mensche. Ende daer om ken icx my onweerdich tot uwer tafelen te comen en u heilige lichaem ende bloet in mynre onreynere sielen te ontfangen.

Christus herneemt:

1. Tis waer als gi segt.

2. Nochtans dat gi tot kennisse deser waerheit coemt: als dat gyt mennichsyns seer onweerdich synt, dat coemt u al van mynre gracien; ende suldit oec weer* dich woerden, dat moet u van mynre gracien comen.

3. Comt nochtans met groten betruwen tot my.

4. Al sydi arm, weest sonder vrese. Ic byn die ah mechtige ryke god, diet al toebehoert dat inden heme' ende inder eerden is; die hemel ende eerde vervulle met my selven. Want glorie ende rycdom is in mynen huse. Waer ic byn dear is overvloedicheit. Als gi my in uwer herbergen ontfangen hebt, wat mach u dan ge* breken?

5. Gheen dinc dat van my gescapen is mach dy versaden of vervullen, du moechste myt desen ver* ganckeliken dingen becummert werden ende niet ver* sadet of gevredet; wat wilstu dan buten my sueken?

6. Tot wyen moechste bet comen dan tot my? Wie mach dy rycker maken dan ic, die dy my selven geven wil?

7. Het is wal een gierrich creatuer, die hem nyet met my den rycken milden God en laet genoegen.

8. Ummer dat meer is, heb di honger, heb dy dorst, ic byn dat levende broet dat van den hemel gedaelt is,

Sluiten