Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om vergiffenisse uwer sonden, ende maect u reyn ende wyt in mynen bloedigen wonden.

18. Om dat gi qec cranck ende siec synt, als gi wel waer segget, soe soldy u te meer haesten om tot my te comen, want gi nergens beter medecyn vynden en sult, nergens bet genesen en sult dan by my; noch oec geen dinck en sal u sterker maken dan dyt levende broet, dat vanden hemel gedaelt is.

19. Ist dat gi naect synt en bloet van allen duechden, ende daer omme schaemt u in mynre tegenwoerdicheit niet te openbaren, en laet daer om niet te comen.

20. Comt myt oetmoediger herten, ende ic, (die) daer byn die fonteyne alre duechden, sal uwer naectheit ontfermen ende cleden u metten clede der ewiger salicheit, ende vercieren u mit mynen heiligen bloede.

21. Al sydy blynt ende overmits den sonden heel verduystert, com tot myl Ic byn die claerheit des ewigen lichtes. Ic byn dat waerachtige licht dat alle menschen verlicht.

22. Verciert die slaepcamer dyns herten ende dat bedde uwer consciencien: my belieft in u ende met u te woenen, bereyt u mit groter neersticheit.

* *

Moet ik hier nog veel aan toevoegen? Ik geloof: het stuk spreekt voor zich zelf.

Beter dan in de traditioneele verkoelde vertaling voelen wij hier den warmen gloed. En waar tusschen de regels ons daar slechts een onpersoonlijke vroom* heid wenkte, daar noodigt, daar dringt ons hier een per* soonlijke apostel en bekeerde zondaar naar Jesus toe.

Wij zien en voelen hier ook ineens de verhouding van

Sluiten