Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plachten te spelen, waren stil en ernstig. Het was alsof het Verdriet der ouderen hen had aangestoken en alsof zij beseften, dat het na geen tijd voor lachen en Jubelen was.

De oogst was nog niet gedorscht, toen de belastingaanslag kwam. Duizend poed tarwe moest men afleveren.

En men wist nog niet eens, of de geheele oogst tenslotte duizend poed xx) zou bedragen.

„Moeten wij dan allen verhongeren I Wat moet er van do kinderen terecht komen'" klaagde Dorothea Heininger.

„Dat is juist wet zij willen," sprak Helmut, die thans In de plaats van zijn vermoorden broeder de leiding van het bedrijf op zich genomen had. „Zij hebben buitenlandsch geld noodig om de machines voor de wapenfabrieken te hen non koopen in het buitenland. Wat er van de menschen terecht komt, is hun volmaakt onverschillig. Vooral OM, Duitschers, kunnen zij niet gebruiken, omdat wij ons niet tot willoos vee laten maken, zooals de Russen, wien de herinnering aan den knoet der lijfeigenschap nog in het bloed zit."

Omstreeks dien tijd werd ook de belasting, die voor het gebruik der kerk betaald moest worden, met het drievoudige verhoogd.

De gemeente was als door don bliksem getroffen. Hoe moest die reusachtige som, behalve de graanbelasting, worden opgebracht! En toch — wat had men nog aan het leven, als men geen kerk meer hadl Thans riepen de klokken hen nog op tot de godsdienstoefening. Zij waren als een stem van boven, die doorklonk In den

dageüjkschen nood Ach, men kronkelde zich als een worm op

de aarde! Wat moest het worden, ah er niets meer was, dat hen ophief.. . .

De kerk was dien Zondag stampvol. Nu was de godsdienstoefening niet meer een traditie. Nu was het de honger van hot in de woestijn der goddeloosheid naar God verlangende hart....

Kan ook de versmachtende de bron laten verstoppen, die hem den verkoelenden dronk Verschaft?

Kan ook de zieke afstand doen van de medicijn, die zijn pijnen verlicht?

En ziek, versmachtend, waren zij allen, die de met vijandschap jegens God en de menschen besmette lucht moesten Inademen, die zich bedreigd zagen naar lichaam en ziel door den geest uit den afgrond, door de macht van Satan

De kerkeraad kwam bijeen. Het was hun allen duidelijk: de kerk moest behouden blijven, anders gingen zij allen Innerlijk te gronde. Men pleegde overleg. Men rekende. Een ieder Verklaarde zich tot het uiterste offer bereid. En inderdaad kwam de verlangde som bijeen.

„Onze moeder was doodziek. Maar GodlofI wij vonden de goede medicijn. Nu Is zij gered!" — Aldus Schreef Philipp Heininger*! vrouw aan haar oudsten zoon in Duitschland.

De vreugde over de redding was groot. Na langen tijd werden

zx) 1 poed is ca. 16.5 Kilogr.

Sluiten