Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR MOSKOU.

Moscou — Is er één stad ter wereld, die meer menschelijk leed gezien heeft, die meer stille en luide klachten vernomen heeft, waar meer hartepijn geleden is, Weer meer bloed en tranen gevloeid hebben dan „Moedertje Moscou", bet brandpunt van het Russische rijk? —

Sedert den tijd van den grooten en verschrikkelijken Tsaar Iwan IV, voor wien een menschenleven niet anders was dan een speelbal van zijn willekeur en wreedheid, door de tijden der troebelen van tik 17e eeuw, toen de aanhangers der verschillende strijdende partijen elkander worgden 00 vermoordden; in tsarentijden en keizertijden; door menschelijke wreedheid en geweldige slagen van het noodlot, b Moscou het schouwtooneel geweest van een in zijn duistere tragiek ontzettend gebeuren, en b hot deze stad in onzen tijd beschoren, het middelpunt te worden van het zengende, walmende, giftige vuur, dat Rusland vernietigt en dat dreigt de wereld aan te steken, tot den poel, waarin reeds hier op aarde helsche smarten worden geleden; in welks gevangenissen, in welks folterkamers, op welks gerechtsplaatsen een gruwel en verschrikking heerschen, die allen voorstellingen te boven gaan, zoodat hetgeen wij ervan hooren, ons als het product van een ziekelijke fantasie voorkomt, en wij er nauwelijks geloof aan schenken, terwijl hel toch de smartelijke, gruwelijke, helsche waarheid is

Naar Moscou trekken de Duitsche kolonisten; Zij komen uit alle mogelijke deelen van het onmetelijke Russische rijk.

In de Siberische kolonies bij de Mennonieten is het begonnen en het heeft zich voortgeplant van gebied tot gebied. Als een vreeseHjke ontdekking is het over ben gekomen: Men wil ons van God

beroovenl Men wil onze ziel doodenl Wat zal er van onze

kinderen terecht komen? Zal God hun zielen niet van ons

verlangen? Daarom weg, weg uit dit land, waar Satan troont!

God roept ons! Wee ons, als wij den roep niet gehoorzamen!

En zij hebben alles verlaten en zijn naar Moscou getrokken, om hier hun passen voor de reis uit Rusland te bekomen.

Uit den Kaukasus, uit Turkestan, van de Wolga, uit de Oekraine, overal, waar Duitsche boeren den Russischen bodem bebouwd hebben, trekken zij in groote scharen naar Moscou.

Zfj hebben niet met elkaar overleg gepleegd; hoe zou dit mogelijk zijn, waar hun toch geen Duitsche kranten ter beschikking stonden; waar de brieven door den rooden censor gelezen werden; waar iedere verbinding tot het uiterste bemoeilijkt werdl

Neen, zooals men bij een dijkdoorbraak voor de binnendringende watermassa's vlucht uit innerlijken drang, om het leven te redden, zoo vluchtten zij.

Om Moscou wordt het druk. — Duizenden Duitsche boeren

komen nader. Tienduizenden volgen En steeds nog meer en

meer, tot het er bijna twintigduizend zijn.

Wat beteekent dat? De roode heeren in Moscou schrikken:

Willen zij ons door hun massa verpletteren, ais een zwerm sprink-

Sluiten