Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wagon \]/2 emmer per dag. 2 emmers soep en 2 brooden.... Toen de menschen hier den lsten April „verschickt" werden, reden alleen door Ohrloff en Tiege bijna 300 vrachten „verschickten".

Vandaag den 17den April, werden heel veel van onze menschen „ausgesiedelt". Zij worden 36 werst Van hier +( 60 K.M.) in de richting Heidelberg (d. i. de Russische plaats van dien naam) op de steppe gebracht. Mellem, een onderwijzeres aan de centrale school, gaf hun heel vriendelijk den raad, zeildoek en stokken mee te nemen, om tenten op te slaan. Zij mogen wat meubelen, kleeren en ondergoed meenemen, ook proviand, doch ze hebben maar heel, heel weinig. Je kan bijna niets meer koopen....

Het is zoo ontzettend, wat hier gebeurt. Ik denk vaak, geen buitenlander kan zich zoo iets voorstellen, en het ook niet gelooven. Over ons arm Rusland gaan de wateren tot aan den hals; en als ze nog hooger komen, dan zullen we allemaal moeten verdrinken, d.w.z. als God niet ingrijpt.

Wij zijn tot slaven gemaakt en hebben even weinig vrijheid als vroeger de negers in Amerika. Alles komt er tegen in opstand, maar het baat niets. Nu moet jullie niet denken, dat we niet anders doen dan murmureeren.

Het is heel moeilijk, maar voor ons persoonlijk nog te dragen.. ..

Doch de anderen, wie zal. ze helpen?...."

***

Waarde Vrienden, wij hebben hier in grooten vrede het heerlijk Pinksterfeest gevierd.

Dat Pinksterfeest spreekt van een Trooster, die de leegte van het hart aanvult, ja, psalmen doet zingen zelfs in den duisteren nacht. Moge die Trooster, mede op ons gebed, de arme

Sluiten