Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De treurige toestand der arbeiders in Sowjet=Rusland en de kerken.

Vide Radiotoespraak van Dr. F. J. KROP

Laat ik weer eens uw aandacht mogen vestigen op het brandende vraagstuk van den dwangarbeid in Sowjet-Rusland. Zooals men weet heeft de internationale kerkelijke organisatie ter bestrijding van het bolsjewisme en ter verdediging der gewetensvrijheid waarvan ik de eer heb algemeen secretaris te zijn, zich gewend tot het Internationaal Arbeidsbureau te Genève. om de aandacht te vestigen op de gruwelijke toestanden die in Sowjet-Rusland heerschen, en waaraan Senator Eccard al zijn aandacht heeft gewijd in een doorwrochte studie verschenen in de Revue Hebdomadaire Mei 1931. Vermoedelijk zullen niet alle luisteraars zich herinneren op welk stuk ik zinspeel; wij leven zoo snel en er verschijnen zooveel stukken, ook vanwege de Organisatie die ik noemde, dat het niet overbodig zal zijn het geheugen van mijn onzichtbare toehoorders eenigszins op te frisschen. In het begin van de maand Mei werd dan een schrijven naar Génève verzonden van den volgenden inhoud:

AAN HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU TE GENÈVE.

Mijne Heeren,

De bolsjewistische Regeering heeft in het gansche gebied van de Sowjet-Unie het

Sluiten